Ειδήσεις τευτλα

Published on December 6th, 2012 | by fileto

0

Ενίσχυση για την παραγωγή σακχαρότευτλων στη Δράμα

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς με δικαίωμα συμμετοχής,  να συμμετάσχουν στην Δράση 2.3(Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται η περίοδος από 17/12/2012 έως 28/12/2012.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας στο γραφείο 242 στον κ.Τσάμπρα Αναστάσιο, τηλ. 2521351242.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑