Ειδήσεις ΕΣΠΑ

Published on February 17th, 2013 | by fileto

0

22,5 εκατ. ευρώ από ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις στην Αν. Μακεδονία και Θράκη

Στις 25 Φεβρουαρίου ανοίγει το πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών» για τη Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης, με συνολικό προϋπολογισμό 135 εκατ. ευρώ.
Το πρόγραμμα αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, στο περιβάλλον και στις τεχνολογίες πληροφορικής.

ΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ
Στο πλαίσιο του προαναφερθέντος προγράμματος, ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού:
> Από 30.000 έως 300.000 ευρώ για τον τομέα «Μεταποίηση».
> Από 20.000 έως 300.000 ευρώ για τον τομέα «Τουρισμός».
> Από 20.000 έως 100.000 ευρώ για τον τομέα «Εμπόριο – Υπηρεσίες».
Στο ίδιο πλαίσιο, ενισχύονται υφιστάμενες και νέες/ υπό σύσταση επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στις ενισχυόμενες Περιφέρειες και κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:
01. Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.
02. Νέες/ υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην προαναφερθείσα κατηγορία των ήδη υφιστάμενων. Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διαθέτουν τον/ τους δηλούμενο/ δηλούμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) πριν από την υποβολή της πρότασης (οι υπό σύσταση: πριν από την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης).

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:
> Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
> Μηχανήματα – εξοπλισμός.
> Μεταφορικά μέσα (επαγγελματικής χρήσης).
> Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας.
> Δικαιώματα τεχνογνωσίας.
> Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
> Λογισμικό.
> Προβολή – προώθηση.
> Συμβουλευτικές υπηρεσίες.
> Λειτουργικές δαπάνες (μόνο για τις νέες/ υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις, με ποσοστό χρηματοδότησης 25%).
Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για τις θεματικές ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός» και τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες». Υπάρχει, πάντως, η δυνατότητα τρίμηνης παράτασης, η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτημα του δικαιούχου της ενίσχυσης.
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/ και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ (όπως, π.χ., παροχή εγγύησης του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης-ΕΤΕΑΝ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής για την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους).

Ο προϋπολογισμός κατανέμεται για την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη: Π/Υ 22,5 εκατ. ευρώ, ο οποίος θα κατανεμηθεί κατά 80% σε υφιστάμενες και κατά 20% σε νέες/ υπό σύσταση επιχειρήσεις.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑