Επιχειρήσεις ελβε

Published on June 19th, 2013 | by fileto

0

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για ΕΛΒΕ

Η ανώνυμη εταιρεία ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013 στα γραφεία της εταιρείας, στον Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου πέντε (5) μέτοχοι, εκπροσωπούντες 9.170.646 μετοχές σε σύνολο 13.230.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 69,32% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας. Συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του καταστατικού της εταιρείας και του νόμου απαρτία, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 9.170.646 ήτοι παμψηφεί η έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012 και η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

Θέμα 2ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 9.170.646 ήτοι παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 2012.

Θέμα 3ον: Αποφασίσθηκε με ψήφους 9.170.646 ήτοι παμψηφεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. ΑΕ – ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ για τον έλεγχο της χρήσης 2013.

Θέμα 4ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 9.170.646 ήτοι παμψηφεί

α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστική αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,32 ευρώ και

β) ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου  κατά το ποσό των 264.600 ευρώ με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,02 ευρώ ανά μετοχή, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,32 ευρώ σε 0,30 ευρώ και η σχετική τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. Επίσης η Γενική συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί το ΔΣ να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Πηγή:www.capital.gr


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑