Ειδήσεις

Published on January 16th, 2013 | by fileto

0

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων

Την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%), έτους 2013, αποφάσισε η διοίκηση του ΟΑΕΔ. Η επιδότηση των εργαζομένων κυμαίνεται από 5 έως 33 ευρώ και οι ώρες κατάρτισης δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 100. Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 55 εκατ. ευρώ και προέρχεται από τον προϋπολογισμό του ΛΑΕΚ.
Ειδικότερα, η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ κατήρτισε για το έτος 2013 ετήσιο πρόγραμμα διάθεσης και διαχείρισης των πόρων του ΕΛΠΕΚΕ (0,45% του Λογαριασμού) που αφορά τα προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού των δικαιούχων φορέων με την ονομασία «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%) έτους 2013».
Σύμφωνα με την απόφαση, που εστάλη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α’ 101), όπως ισχύει.
Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε έναν κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ.
Σύμφωνα με την απόφαση απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης είναι :
– Η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος 2013.
– Κατά τη διάρκεια ισχύος του συγκεκριμένου προγράμματος, η μη συμμετοχή της επιχείρησης σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις.
Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2013 διαμορφώνεται ως εξής:
– Το 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που θα καταβάλει η επιχείρηση το έτος 2013, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.
– Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) το έτος 2013.
– Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2012 μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 80% του ποσού της εργοδοτικής εισφοράς (45%) του έτους 2012 στο έτος 2013.
– Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 80% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) το έτος 2012, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού στο έτος 2013. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου στη συγκεκριμένη επιχείρηση.
Κατ’ εξαίρεση οι εργαζόμενοι σε εποχικές επιχειρήσεις (άρθρο 24 του ν.1836/1989) μπορούν να καταρτίζονται και κατά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δεν λειτουργούν.
Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (ΜΩΚ) ανά καταρτιζόμενο υπολογίζεται με έναν μαθηματικό τύπο που περιλαμβάνει (αριθμός καταρτιζομένων Χ αριθμός πραγματοποιηθεισών εκπαιδευτικών ωρών κατάρτισης). Το ποσό αυτό προσδιορίζεται από 5 έως 33 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων, το φορέα που υλοποιεί το πρόγραμμα, εάν γίνονται εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας κ.ο.κ.
Η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου στον κεντρικό κόμβο του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr).


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑