Ειδήσεις

Published on January 29th, 2014 | by fileto

0

Επιστολή μητροπολίτη Ξάνθης στον Τσαυτάρη για την ευλογιά

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, στέκεται στο ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής με την “ευλογιά” να αποδεκατίζει το ζωικό τους κεφάλαιο.

Η εξάπλωση της ασθένειας στην περιοχή εγείρει ερωτηματικά και ο Σεβασμιώτατος καλεί τον Υπουργό να επισκεφθεί την περιοχή.

Ακολουθεί η επιστολή του Σεβασμιωτάτου:

Ἐξοχώτατε Κύριε Ὑπουργέ,

Ὡς ποιμαίνουσα Ἐκκλησία καὶ εἰς τὰ πλαίσια τῆς εἰς τὸν λαὸν τῆς Ἐπαρχίας ἡμῶν ὀφειλομένης μερίμνης, ἀλλὰ καὶ ὡς ἁπλοὶ πολῖται τῆς ἀκριτικῆς αὕτης περιοχῆς, εἰς τὴν ὁποίαν ζῶμεν, πλειστάκις γινόμεθα δέκται παραπόνων τῆς τοπικῆς κοινωνίας, ἀναφορικῶς πρὸς τὴν ἀμεσότητα τῆς κρατικῆς μερίμνης εἰς τὴν θεραπείαν ἀνακυπτόντων προβλημάτων.

Τὸ τελευταῖον χρονικὸ διάστημα, καὶ προϊούσης τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἡ περιοχὴ τῆς Θράκης ἐπλήγη ὑπὸ ἀσθενείας, μεταδιδομένης μεταξὺ τῶν ζώων.

Ἡ Διοίκησις τῶν Κτηνιατρικῶν Ὑπηρεσιῶν καί οἱ φορεῖς τῆς περιοχῆς ἔλαβον ὅλα τά ἀπαραίτητα μέτρα διὰ τὴν ἀντιμετώπισίν της.

Τὸ σκληρότερον, ἂν καὶ μᾶλλον ἀναπόφευκτον μέτρον, ἀποτελεῖ ἡ θανάτωσις τῶν πληγέντων ζώων. Τοιουτοτρόπως ὅμως ἀποδεκατίσθη τὸ ζωικὸν κεφάλαιον εἰς τὴν περιοχήν μας καὶ οἱ πληγέντες κτηνοτρόφοι ὁδηγοῦνται εἰς ἀπόγνωσιν.

Κατὰ τὰς προηγουμένας ἡμέρας ἐπεσκέφθημεν εἰς τὸ Νοσοκομεῖον Ξάνθης κτηνοτρόφον, ὁ ὁποῖος ἀπωλέσας ἐν μιᾷ νυκτὶ περὶ τὰ ἑξακόσια ζώα, τὸ σύνολον σχεδὸν τοῦ κεφαλαίου του, ὑπέστη καρδιακὴν προσβολήν.

Κατανοεῖτε, ὅτι τοιαῦτα περιστατικὰ πληθαίνουν καὶ ἐπιβαρύνουν τὴν ἤδη δύσκολον οἰκονομικὴν καὶ κοινωνικὴν κατάστασιν τῆς περιοχῆς.

Ὅθεν παρακαλοῦμεν τὴν Ὑμετέραν ἐξοχότητα, ὅπως οὐχὶ μόνον πρὸς ἐπίλυσιν τοῦ προβλήματος, ἀλλὰ περισσότερον πρὸς τόνωσιν τοῦ ἠθικοῦ τῶν κτηνοτρόφων τῆς περιοχῆς, ἐπισκεφθῆτε αὐτοπροσώπως τὴν περιοχὴν καὶ ἐνισχύσητε διὰ τῆς παρουσίας σας τὴν πεποίθησιν, ὅτι ἡ Κυβέρνησις καὶ αἱ Ὑπηρεσίαι ἐνσκύπτουν οὐσιαστικῶς εἰς τὸ πρόβλημά των.

Οἱ κτηνοτρόφοι ἀναμένουν ἀπὸ τοῦ στόματός σας ἐπίσημον δήλωσιν καὶ δέσμευσιν ὅτι τὸ φλέγον ζήτημα τῆς ἀποζημιώσεως τοῦ ζωικοῦ των κεφαλαίου προωθεῖται ἤδη ταχέως.

Βέβαιοι ὄντες διά τήν ἀνταπόκρισιν εἰς τό αἴτημα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τῶν φορέων τῆς περιοχῆς, εὐχόμεθα τὴν παρὰ Κυρίου ἐνίσχυσιν τῆς Ὑμετέρας ἐξοχότητος εἰς τὸ εὐθυνοφόρον ἔργον αὐτῆς καὶ διατελοῦμεν

Μετ’ εὐχῶν καὶ τιμῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑