Ειδήσεις

Published on July 30th, 2014 | by fileto

0

Ζημιές και κέρδη για τις επιχειρήσεις της Θράκης

Μειωμένες πωλήσεις, αλλά και μειωμένες ζημιές κατέγραψαν το 2013, ως σύνολο, οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις της Θράκης, με τις ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους μειώθηκαν κατά 17% (κατά 29% οι ζημιές προ φόρων), αλλά παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι ζημιογόνες επιχειρήσεις υπερτερούν αριθμητικά των κερδοφόρων και ανέρχονται σε 59,3% του συνολικού αριθμού.

Η βελτίωση του συνολικού τελικού αποτελέσματος οφείλεται, κατά βάση, στη μείωση των ζημιών επιχειρήσεων που είχαν καταγράψει υψηλές ζημιές το 2012, καθώς και στη σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας ορισμένων μεγάλων κερδοφόρων επιχειρήσεων, που υπερκάλυψαν τις απώλειες κερδών σειράς άλλων εταιρειών.

Κερδοφόρες, σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν μόνο το 40,7% των εταιρειών.

Ωστόσο, έστω κι αν παρέμειναν στην πλειονότητά τους ζημιογόνες, οι περισσότερες επιχειρήσεις βελτίωσαν τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους.

Όσο για τα καθαρά κέρδη πρώτη στη Θράκη είναι η Pharmathen, με κέρδη 18 εκ. ευρώ, ενώ ανάμεσα στις 20 πιο κερδοφόρες είναι και άλλες επιχειρήσεις της Ροδόπης όπως η DIAXON με κέρδη 1,579 εκ. Ευρώ, η ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ με κέρδη 1.358 εκ. ευρώ, η ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Θράκης με κέρδη 308 χιλιάδες ευρώ, η ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ – ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ με κέρδη 302 χιλιάδες Ευρώ και η εταιρεία  Λαγάκης με κέρδη 207 χιλ. ευρώ.

 

Διαθέτουν τα εφόδια να ξεπεράσουν την κρίση

Όπως αναφέρει το www.inr.gr, τα διαθέσιμα στοιχεία για 182 μεταποιητικές επιχειρήσεις της Θράκης που συνεχίζουν τη λειτουργία τους και έχουν γνωστοποιήσει τα οικονομικά τους αποτελέσματα, καταδεικνύουν την ύπαρξη αφενός ενός σημαντικού αριθμού βιομηχανιών και βιοτεχνιών της περιοχής που διαθέτουν τα εφόδια να υπερβούν τις συνέπειες της κρίσης και, αφετέρου, ενός άλλου, μεγαλύτερου αριθμού εταιρειών, με δυσβάστακτες τραπεζικές και άλλες υποχρεώσεις, που αδυνατούν να προσαρμοστούν με επιτυχία στα νέα οικονομικά δεδομένα.

Οι 182 αυτές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις έχουν την έδρα και τις παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στη Θράκη είτε έχουν την έδρα τους αλλού, αλλά όλες ή τις σημαντικότερες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στη Θράκη.

Πρόκειται για εταιρείες με παραγωγικές μονάδες στους νομούς Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης.

Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές, άλλες μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στη Θράκη, αλλά οφείλουν σε άλλες μονάδες τους το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους.

 

Μειωμένες πωλήσεις αλλά βελτίωση της κατάστασης

Οι 182 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, είχαν συνολικές πωλήσεις 1,13 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 5% σε ποσοστό και κατά 60,8 εκατ. ευρώ σε αξία, σε σύγκριση με το 2012. Κυρίως λόγω των βελτιωμένων αποτελεσμάτων σειράς ζημιογόνων και της εταιρείας με την υψηλότερη κερδοφορία, κατέγραψαν αυξημένα κατά 7% μεικτά κέρδη, ύψους 204,9 εκατ. ευρώ (+14,2 εκατ. ευρώ), με σημαντική βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κατά 2,1 εκατοστιαίες μονάδες (18,2% από 16,1%).

Τα συνολικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 30% (83,6 εκατ. ευρώ, από 64,4 εκατ. ευρώ), ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματά τους προ φόρων και τόκων (EBIT) βελτιώθηκαν κατά 32,4 εκατ. ευρώ (κέρδη 13,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 19 εκατ. ευρώ). Το συνολικό περιθώριο EBITDA αυξήθηκε κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες (7,4% από 5,4%), ενώ το αντίστοιχο περιθώριο EBIT βελτιώθηκε κατά 2,8 εκατοστιαίες μονάδες (1,2% από -1,6%), καθώς οι αποσβέσεις μειώθηκαν κατά 15,8% (-13,2 εκατ. ευρώ).

 

79,6 εκατ. ευρώ ζημιές

Οι 182 επιχειρήσεις εμφανίζουν, ως σύνολο, ζημιές προ φόρων 55,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 78 εκατ. ευρώ το 2012 (+29% ή +22,5 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους το τελικό αποτέλεσμα είναι ζημιές 79,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 95,6 εκατ. ευρώ περίπου το 2012, μειωμένες κατά 17% σε ποσοστό ή κατά 16 εκατ. ευρώ περίπου.

Παρόλο που εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών μερικών επιχειρήσεων της περιοχής, εκτιμάται ότι αντίστοιχα θα είναι και τα συνολικά αποτελέσματα.

Η ποσοστιαία απόδοση του μέσου ενεργητικού των 182 επιχειρήσεων σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθε το 2013 σε 4,2%, από 3,1% το 2012.

Συγχρόνως, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων, είτε με αύξηση κερδών είτε με μείωση ζημιών και αντιστροφή τελικών αποτελεσμάτων σε κέρδη από ζημιές, παρουσιάζει το 54,4% των εταιρειών (99), κυρίως λόγω μειωμένων ζημιών. Ακόμη, βελτίωση των (αρνητικών κατά βάση) αποτελεσμάτων προ φόρων παρουσιάζει το 56% των εταιρειών (102).

Μολονότι η βελτίωση αυτή οφείλεται και στη μείωση των αποσβέσεων, λόγω της σχετικής νομοθετικής αλλαγής, καλύτερα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφανίζει η πλειονότητα των εταιρειών (100 ή 55%).

Συγχρόνως, λόγω της επενδυτικής άπνοιας μειώθηκε το πάγιο ενεργητικό της πλειονότητας των επιχειρήσεων (142 ή 78%).

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις των 182 εταιρειών (835,4 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 11% (-103,1 εκατ. ευρώ). Επίσης, υπήρξε αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 8% (+31,5 εκατ. ευρώ). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων (760,9 εκατ. ευρώ) κατά 3%, οδήγησαν σε βελτίωση του συνολικού λόγου των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια (38%, από 36,1% το 2012) και παράλληλη βελτίωση του συνολικού δείκτη γενικής ρευστότητας κατά 8,4%.

Ικανοποιητικότερη είναι η χρηματοοικονομική διάρθρωση του ήμισυ περίπου των εταιρειών (51,1%). Συγχρόνως, περίπου 65 επιχειρήσεις (35,7% του συνόλου) εμφανίζουν πολύ χαμηλή ρευστότητα, γεγονός που θέτει σε αμφιβολία την ικανότητά τους να ανταποκριθούν σε συμβατικές, απαιτητές εντός του 2014 βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Για τον λόγο αυτό, η αδρανοποίηση ή αποχώρηση περισσότερων βιομηχανικών και βιοτεχνικών εταιρειών της περιοχής από την αγορά μοιάζει εξαιρετικά πιθανή.

Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των 182 επιχειρήσεων (πάγια, αποθέματα, απαιτήσεις, διαθέσιμα) στις 31.12.2013 ήταν ύψους δύο δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 3% (-52,4 εκατ. ευρώ).

 

Αναλυτικότερα:

– 56 επιχειρήσεις (30,8% του συνόλου), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 32,4 εκατ. ευρώ έναντι 22,9 εκατ. ευρώ περίπου το 2012, αυξημένα κατά 9,5 εκατ. ευρώ.

– 17 επιχειρήσεις (9,3%), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 18,4 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές ύψους 2,6 εκατ. ευρώ, με συνολικές απώλειες της τάξεως των 21 εκατ. ευρώ.

– 91 επιχειρήσεις (50,0%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 110,8 εκατ. ευρώ έναντι 134,5 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες έτσι κατά 23,7 εκατ. ευρώ.

– 18 επιχειρήσεις (9,9%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 2,4 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 1,3 εκατ. ευρώ, με συνολική ωφέλεια 3,7 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, από τις 182 επιχειρήσεις, αύξηση πωλήσεων πέτυχαν οι 74 (40,7%), καθώς οι υπόλοιπες 108 (59,3%) είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται.

Μειωμένα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν 107 επιχειρήσεις (58,8%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 75 (41,2%) που τα αύξησαν.

Καθώς η πορεία ανάκαμψης των λειτουργικών περιθωρίων συνεχίζεται και στη Θράκη με αργούς ρυθμούς, λόγω της μείωσης του όγκου παραγωγής, της συνακόλουθης επιβράδυνσης της αύξησης της παραγωγικότητας και της χρηματοοικονομικής εξασθένησης σειράς εταιρειών του μεταποιητικού τομέα της περιοχής, βελτίωσαν τα μεικτά κέρδη 102 επιχειρήσεις (56% του συνόλου) και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 100 (55%). Συγχρόνως, βελτίωσαν τους συντελεστές του μεικτού κέρδους 106 (58,2%) και του λειτουργικού κέρδους (EBITDA) 98 (53,9%).

 

Οι 20 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις της Θράκης (σε χιλ. ευρώ)

1

ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ – ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

18.064

2

ΣΜΥΡΔΕΞ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ

3.099

3

ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ

2.132

4

DIAXON ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ A.B.E.E.

1.579

5

ΡΟΔΟΠΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.

1.472

6

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.

1.358

7

BIOS AGROSYSTEMS A.B.E.E. ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

808

8

ΠΟΥΛΙΟΣ Α. ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Ε.

411

9

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΦΟΙ ROYAL Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

371

10

ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α.Ε.

358

11

ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ A.B.E.T.E. ΘΡΑΚΗΣ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

308

12

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ – ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

302

13

ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

296

14

ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

242

15

ΛΑΓΑΚΗΣ Δ. ΦΡΟΥΤΥΚΟΜ Α.Ε. ΦΡΟΥΤΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ

207

16

DASTERI SYSTEMS A.E. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ

197

17

ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

169

18

DIEM ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ

166

19

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΞΑΝΘΗΣ – ΤΑΣΙΟΣ Ε.Π.Ε.

164

20

Ε.Π.Α.Π. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Α.Ε.

137


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑