Ειδήσεις

Published on July 30th, 2014 | by fileto

0

Ηλεκτρική ενέργεια από βιοαέριο στη Δράμα

Προχωρά η κατασκευή μονάδας  παραγωγής βιοαερίου από οργανικά απόβλητα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τη «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από οργανικά απόβλητα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 0,50ΜWe, της εταιρείας «HELIOΤΟΡ ΗΛΙΟΤΟΠ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», στην περιοχή αγροκτήματος Αγίου Αθανασίου, Δήμου Δοξάτου, Π.Ε. Δράμας».

 

Χώνευση βιομάζας

Πρόκειται για Ανεξάρτητο Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) από βιοαέριο. Η παραγωγή του βιοαερίου θα γίνεται με την μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης βιομάζας (φυτικών και ζωικών υποπροϊόντων).

Η εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου αποτελείται από:

-το συγκρότημα υποδοχής – αποθήκευσης – προεπεξεργασίας – ανάμιξης της πρώτης ύλης για την

τροφοδοσία των βιοαντιδραστήρων. Προβλέπεται επίσης και εγκατάσταση μονάδας παστερίωσης για την επεξεργασία / εξυγίανση αποβλήτων κατηγορίας 3.

-δύο βιοαντιδραστήρες κυλινδρικού σχήματος, χωρητικότητας 3500m3 έκαστος, είτε μεταλλικούς είτε τσιμεντένιους. Οι αντιδραστήρες αυτοί θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κατάλληλη επένδυση και θερμομόνωση. Κάθε αντιδραστήρας είναι καλυμμένος με ένα θόλο από υλικό κατάλληλων προδιαγραφών (διπλό διάφραγμα κατασκευασμένο από PVC και ελαστική μεβράνη). Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται αεριοθάλαμος, που απομονώνει το παραγόμενο αέριο από το εξωτερικό περιβάλλον και στον οποίο γίνεται η συγκέντρωση του παραγόμενου βιοαερίου πριν την προώθηση του προς τη μηχανή εσωτερικής καύσης (Μ.Ε.Κ.).

-Η αποθείωση του βιοαερίου θα λαμβάνει χώρα εντός του αντιδραστήρα με την εισαγωγή μικρής ποσότητας αέρα και μέσω της δράσης ειδικών βακτηριδίων (βιολογική αποθείωση).

Το υλικό εντός των αντιδραστήρων αναδεύεται συνεχώς ώστε να εξασφαλίζεται ομοιογενής θερμοκρασία του υλικού και να διασπάται το φιλμ που τείνει να σχηματίζεται στην επιφάνεια του υλικού. Αφού ολοκληρωθεί ο χρόνος παραμονής της βιομάζας στους αντιδραστήρες, το χωνεμένο υλικό αντλείται από τον πυθμένα των αντιδραστήρων και διαχωρίζεται φυγοκεντρικά σε στερεή και υγρή φάση. Η στερεή φάση οδηγείται σε μονάδα λιπασματοποίησης θερμοκηπιακού τύπου για την περεταίρω ωρίμανση και σταθεροποίηση. Μέρος της υγρής φάσης θα ανακυκλώνεται στην παραγωγική διαδικασία και το υπόλοιπο θα αποθηκεύεται σε κατάλληλη δεξαμενή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, με δυνατότητα αποθήκευσης έως έξι (6) μήνες.

Η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής θα αποτελείται από δύο (2) μηχανές εσωτερικής καύσης (Μ.Ε.Κ.) που συνδέονται απευθείας με ηλεκτρογεννήτριες . Οι Μ.Ε.Κ. είναι τροποποιημένες μηχανές ντίζελ, οι οποίες μπορούν αν χρησιμοποιούν το βιοαέριο για καύσιμο. Παράλληλα με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται και θερμότητα, μέρος της οποίας αξιοποιείται στη θέρμανση των βιοαντιδραστήρων και στη μονάδα παστερίωσης. Κάθε Μ.Ε.Κ. είναι εγκιβωτισμένη σε τυπικό εμπορευματοκιβώτιο (container).

Σε θέση πλησίον της μονάδας συμπαραγωγής θα βρίσκεται ο χώρος των μετασχηματιστών, οι οποίοι επιτρέπουν την εκχώρηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο διανομής. Για τη διασύνδεση θα απαιτηθεί κατασκευή εναέριου δικτύου μήκους περίπου 250m.

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καθώς και σε περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας των μηχανών εσωτερικής καύσης, η μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με πυρσό. Ο πυρσός καίει το αέριο και αποφεύγεται η εκπομπή βιοαερίου στην ατμόσφαιρα σε περίπτωση μη λειτουργίας του τμήματος συμπαραγωγής

 

34492,5 τόνοι πρώτων υλών ετησίως

Οι ποσότητες πρώτων υλών που θα αξιοποιούνται στη μονάδα παραγωγής βιοαερίου σε ετήσια βάση είναι 34492,5 τόνοι.

Από αυτούς οι 21900 τόνοι θα είναι Κοπριά χοιροτροφείων, 10950 τόνοι Λύμα χοιροτροφείων, 365 τόνοι Υπολείμματα σφαγείου, 182,5 τόνοι Αίμα, και 1095 τόνοι αστικά απόβλητα (από στεγανή δεξαμενή, του προσωπικού μονάδας) και υγρά απόβλητα από πλυσίματα οχημάτων μεταφοράς α΄ υλών.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑