Ειδήσεις

Published on December 4th, 2014 | by fileto

0

Μεταπυχιακό για δασκάλους με ένα τριχίλιαρο

Μεταπτυχιακό με τίτλο «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής» προσφέρει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ. Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ύψος των 3.000 ευρώ και η διάρκειά του είναι 3 εξάμηνα με το τελευταίο εξ αυτών να προσφέρεται για την εκπόνηση διπλωματικής.

Αριθμός θέσεων – υποτροφίες

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων είναι 25 ενώ να σημειώσουμε ότι σε 2 εκ των φοιτητών θα δοθεί υποτροφία ύψους 1.500 ευρώ.

Δια ζώσης μαθήματα – υποχρεωτικά

Το Πρόγραµµα υλοποιείται µε δια ζώσης µαθήµατα που µπορούν να διεξάγονται βάσει εβδοµαδιαίου προγράµµατος ή σε προκαθορισµένες συναντήσεις, όπως θα ορίζονται από τον υπεύθυνο Καθηγητή του µαθήµατος και έγκριση από την Σ.Ε. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική.

Τρόπος εισαγωγής

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου ενώ η εισαγωγή θα πραγματοποιηθεί με εξετάσεις και συνέντευξη. Η γραπτή εξέταση προσμετράται σε ποσοστό 80% και η προφορική συνέντευξη προσμετράται σε ποσοστό 20%.

Η γραπτή εξέταση θα γίνει στο μάθημα «Παιδαγωγική». Η προτεινόμενη βιβλιογραφία και οι θεματικές ενότητες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Στη φάση της συνέντευξης προκρίνεται αριθμός επιτυχόντων ίσος με τον αριθμό των θέσεων που έχουν προκηρυχτεί συν το 50% αυτών.

Στην προφορική συνέντευξη συνεκτιμώνται:

· Ο γενικός βαθμός πτυχίου

· η βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα, σχετικά με τα μαθήματα

· του Π.Μ.Σ.

· η βαθμολογία σε διπλωματική εργασία, όταν αυτή προβλέπεται

· η επαγγελματική εμπειρία σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

· επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και Πρακτικά συνεδρίων με κριτές.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη γραπτή εξέταση είναι:

· Αίτηση

· Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, και, στην περίπτωση τίτλων που δεν έχουν απονεμηθεί από ελληνικά Α.Ε.Ι., τα σχετικά έγγραφα αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (τέως ΔΙΚΑΤΣΑ)

· Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)

· Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

· Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία από Καθηγητή Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. οι οποίες θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέσα σε φάκελο κλειστό, ο οποίος εξωτερικά θα φέρει την ονομασία του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. και η επιστολή θα έχει πρωτότυπη υπογραφή. Μετά το πέρας της διαδικασίας, οι συστατικές επιστολές δεν επιστρέφονται στους υποψήφιους.

Κατάθεση αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στη Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής» του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη, Νέα Χηλή, Τ.Κ. 68100, από 18 Νοεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου 2014.

Ημερομηνίες γραπτών εξετάσεων

Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015, ενώ η προφορική συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Μαρτίου 2015. Οι ακριβείς ώρες θα ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η βαθμολόγηση στη γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί με την κλίμακα 1 μέχρι 40 ανά βαθμολογητή και Αναβαθμολόγηση θα γίνεται όταν υπάρχει απόκλιση μεγαλύτερη των 10 μονάδων μεταξύ των δύο βαθμολογητών.

Τα δίδακτρα για τη συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ανέρχονται στα 3.000 ευρώ, συνολικά, και θα πρέπει να καταβληθούν ως εξής:

· Έγγραφή Α΄ εξαμήνου: 50% του συνολικού ποσού των διδάκτρων.

· Έγγραφή Β΄ εξαμήνου: 30% του συνολικού ποσού των διδάκτρων.

· Έγγραφή Γ΄ εξαμήνου: 20% του συνολικού ποσού των διδάκτρων.

Για την κτήση του Μ.∆.Ε. απαιτείται:

α) η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα τρία (3) υποχρεωτικά και ένα (1) επιλεγόµενο µαθήµατα του Α΄ Εξαµήνου και τρία (3) υποχρεωτικά και ένα (1) επιλεγόµενο µαθήµατα του Β’ εξαµήνου,

β) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης, καθώς και, γ) η όποια συµµετοχή σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. ορίζει κατά περίπτωση η Συντονιστική Επιτροπή.

Για τη λήψη του Μ.∆.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές µονάδες (ECTS), που κατανέµονται ως εξής:

τριάντα (30) πιστωτικές µονάδες (ECTS) για τα µαθήµατα του Α΄ εξαµήνου, τριάντα (30) πιστωτικές µονάδες (ECTS) για τα µαθήµατα του Β΄ εξαµήνου και τριάντα (30) πιστωτικές µονάδες (ECTS) για τη Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑