Ελλάδα

Published on March 19th, 2015 | by fileto

0

Τακτικές κρίσεις στο Λιμενικό Σώμα

Τακτικές κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2015

1. Την 18-03-2015 συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2015 υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού εκρίθησαν συνολικά δύο (02) Αντιναύαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), οκτώ (08) Υποναύαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), ένας (01) Υποναύαρχος Λ.Σ. Τεχνικός, εννέα (09) Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και ένας (01) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Τεχνικός.

  1. Συγκεκριμένα, οι κριθέντες Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενεγράφησαν σε πίνακες κρίσεως ως ακολούθως:

-Αντιναύαρχοι Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

Χονδρονάσιος

Αθανάσιος

του

Αποστόλου

(Α.Μ. 729 )

 

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

Σιέττος

Βασίλειος

του

Παναγιώτη

(Α.Μ. 737)

Υποναύαρχοι Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

1.

Πετρόπουλος

Παναγιώτης

του

Αθανασίου

(Α.Μ. 738 )

2.

Μπουμπόπουλος

Γεώργιος

του

Βασιλείου

(Α.Μ. 739 )

3.

Σέργης

Ιάκωβος

του

Χαράλαμπου

(Α.Μ. 741)

4.

Πατρινός

Νικόλαος

του

Ανδρέα

(Α.Μ. 743)

5.

Τσάντζαλος

Ευάγγελος

του

Περικλή

(Α.Μ. 746)

6.

Συβίτος

Γεώργιος

του

Νικολάου

(Α.Μ. 753)

7.

Ράπτης

Σταμάτιος

του

Στέφανου

(Α.Μ. 756 )

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

Σαρηγιάννης

Γεώργιος

του

Αντωνίου

(Α.Μ. 751)

Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικός:

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

Ρεντούμης

Αλέξανδρος

του

Νικολάου

(Α.Μ.Ε. 55)

Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

1.

Κλιάρης

Θεόδωρος

του

Ευσταθίου

(Α.Μ. 758)

2.

Μπαρκάτσας

Γεώργιος

του

Αναστασίου

(Α.Μ. 773)

3.

Καραγεωργόπουλος

Ιωάννης

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 778)

4.

Πάππος

Αντώνιος

του

Αναστασίου

(Α.Μ. 782)

5.

Βιδάλης

Αντώνιος

του

Ιωάννη

(Α.Μ. 783)

6.

Ιωαννίδης-Μάρκου

Ιωάννης

του

Κωνσταντίνου

(Α.Μ. 788)

7.

Παρασκευάς

Παναγιώτης

του

Θεοδώρου

(Α.Μ. 790)

8.

Ζαφειρίου

Χρήστος

του

Εμμανουήλ

(Α.Μ. 791)

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

Βαφείδης

Εμμανουήλ

του

Γεωργίου

(Α.Μ. 767)

Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικός:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

Ζήκας

Ιωάννης

του

Ηλία

(Α.Μ.Ε. 56)

3. Το εν λόγω Συμβούλιο αποφάσισε:

α) την απονομή του βαθμού του Ναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εν αποστρατεία στον Αντιναύαρχο – νεότερο Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Σιέττο Βασίλειο του Παναγιώτη (Α.Μ. 737), ο οποίος αποστρατεύεται κατόπιν εγγραφής του στον Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» και τη διατήρηση ε π ί τ ι μ ή του τίτλου της θέσης του νεότερου Υπαρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

β) τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου της θέσης του Κεντρικού Λιμενάρχη Πειραιά και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Σαρηγιάννη Γεώργιου του Αντωνίου (Α.Μ. 751).

γ) τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου της θέσης του Βοηθού Διευθυντή Κλάδου Ελέγχου Πλοίων και του Διευθυντή Επιθεώρησης Πλοίων και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Τεχνικού Ρεντούμη Αλέξανδρου του Νικολάου (Α.Μ.Ε. 55).

4. Ο Υποναύαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και ο Υποναύαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τεχνικός, οι οποίοι κρίθηκαν ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», πρόκειται να προαχθούν για τριάντα ημέρες, στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός οργανικών θέσεων), μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθούν.

5. Ο Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), ο οποίος κρίθηκε ως «Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», πρόκειται να προαχθεί για τριάντα ημέρες, στο βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός οργανικών θέσεων), μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθεί.

6.Ο Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τεχνικός,ο οποίος κρίθηκε ως «Διατηρητέος» πρόκειται να προαχθεί στο βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικού, προς κάλυψη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης.

7. Εν συνεχεία, συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2015, υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την πλήρωση της κενής θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 8. Το εν λόγω Συμβούλιο επέλεξε για την πλήρωση της κενής θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Υποναύαρχο Λ.Σ. Πατρινό Νικόλαο του Ανδρέα (Α.Μ. 743), ο οποίος πρόκειται να προαχθεί στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

9. Οι παραλειπόμενοι, αρχαιότεροι του επιλεγέντος νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Υποναύαρχοι Λ.Σ.:

 

1.

Πετρόπουλος

Παναγιώτης

του

Αθανασίου

(Α.Μ. 738)

2.

Μπουμπόπουλος

Γεώργιος

του

Βασιλείου

(Α.Μ. 739)

3.

Σέργης

Ιάκωβος

του

Χαράλαμπου

(Α.Μ. 741)

 πρόκειται να προαχθούν για τριάντα ημέρες, στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός οργανικών θέσεων), μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθούν.

 10. Το ίδιο Συμβούλιο επέλεξε για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τους κάτωθι Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

1.

Κλιάρη

Θεόδωρο

του

Ευσταθίου

(Α.Μ. 758)

2.

Μπαρκάτσα

Γεώργιο

του

Αναστασίου

(Α.Μ. 773)

3.

Καραγεωργόπουλο

Ιωάννη

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 778)

οι οποίοι πρόκειται να προαχθούν στο βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 11. Το ανωτέρω Συμβούλιο αποφάσισε:

 α) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου της θέσης του Γενικού Επιθεωρητή Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Πετρόπουλου Παναγιώτη του Αθανασίου (Α.Μ. 738).

β) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου της θέσης του Διοικητή 1ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Μπουμπόπουλου Γεώργιου του Βασιλείου (Α.Μ. 739).

γ) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου της θέσης του Διευθυντή Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Σέργη Ιάκωβου του Χαράλαμπου (Α.Μ. 741).


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑