Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on April 2nd, 2015 | by fileto

0

Έτοιμο το συσκευαστήριο σπαραγγιών του Νέστου

Δημοσιεύθηκε η τροποποίηση, ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης του συνεταιρισμού «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΠΑΡΑΓΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΕΣΤΟΥ» με δ.τ. «ΝΕΣΤΟΣ» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3908/2011.

Αναλυτικότερα, με την υπ’ αρίθμ. 162995/3518/Π02/6/00039/Σ/Ν. 3908/2011/27−02−2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης Γ. Παυλίδη, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 438/Β/24.3.2015, πιστοποιείται η τροποποίηση, ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης του εν λόγω συνεταιρισμού που αναφέρεται στην επέκταση − εκσυγχρονισμό υφιστάμενης μονάδας τυποποίησης και συσκευασίας οπωροκηπευτικών στη θέση 5ο χλμ. Χρυσούπολης Κεραμωτής, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (338.368,57 €).

β) Η Ιδία συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (169.184,29 €) που αποτελεί ποσοστό 50,00% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 169.184,28 €, που αποτελεί ποσοστό 50,00%, του συνολικού επιχορηγούμενου κόστους επένδυσης.

δ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 12.12.2014.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑