Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on April 20th, 2015 | by fileto

0

Υποψία Παυλίδη για ενδεχόμενο σύνδεσης μειονότητας – μεταναστών

Αντίθετοι με την δυνατότητα φιλοξενίας παράνομων μεταναστών και με προβληματισμό για την παρουσία ειδικά μουσουλμάνων μεταναστών στην Αν. Μακεδονία και ειδικά στη Θράκη είναι οι δήμαρχοι αλλά κυρίως η περιφέρεια ΑΜ-Θ.

Σε ανακοίνωσή του ο περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Γιώργος Παυλίδης αναφέρει για το θέμα: “Οι κάτοικοι της Περι­φέρειας, σημείωσε, πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους μέσα σε συνθήκες ελευθερίας και ασφάλει­ας, κάτι που θεωρεί πως θα πρέπει να λάβει υπόψη σοβαρότατα η πολιτεία, κάνοντας ότι καλύτερο μπορεί ώστε να μην εισέρ­χονται αθρόα από τα σύνο­ρα παράνομοι μετανάστες.
Αναφερόμενος στις φήμες για τον τρόπο αντι­μετώπισης του μετανα­στευτικού αυτού κύματος, ανέφερε πως η Περιφέ­ρειά μας, που είχε τέσσερα κέντρα κράτησης, στο Φυ­λάκιο Έβρου, στην Κομο­τηνή, στην Ξάνθη και στο Παρανέστι, και συνεχίζει να έχει τρία, έχει υποστη­ρίξει σε μεγάλο βαθμό το μεταναστευτικό ζήτημα.
Η κατανομή όμως δεν ήταν ισόρροπη, για αυτό τόνισε πως αυτή τη φορά θα πρέπει να γίνει αυτή δί­καια.
«Δεν αντέχει η περιο­χή άλλα κέντρα, απαιτού­με την επαναφορά των σχολών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα» σημείωσε, τονίζοντας επίσης πως η περιοχή δεν θα μπορέσει να αντέξει δομές ανοιχτής φιλοξενίας, λόγω της ιδι­αίτερης πληθυσμιακής και πολιτισμικής της σύνθε­σης.
«Οι άνθρωποι που έρ­χονται από διάφορα ση­μεία της Μέσης Ανατολής, προέρχονται από ένα πε­ριβάλλον θρησκευτικών, πολλές φορές ενδομου­σουλμανικών συγκρούσε­ων, και εμείς έχουμε μει­ονότητα και δεν ξέρουμε πως αυτό μπορεί να εξε­λιχθεί».


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑