Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on May 15th, 2015 | by fileto

0

Διαγωνισμός για κόψιμο χόρτων – πρασίνου στην Καβάλα

Ποσό προυπολογισμού 90.036 ευρώ έχει εγκριθεί για ιδιώτη εργολάβο, μια και δεν φτάνει το υπάρχον προσωπικό του δήμου Καβάλας για να κοπούν τα χόρτα και να γίνει σωσστή διαχείριση της κόμης των υψηλών και επικίνδυνων δένδρων.

Γιαυτό και η δήμαρχος Καβάλας κ. Δήμητρα Τσανάκα προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή μονάδος ανά ομάδα υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών α) Διαχείρισης κόμης υψηλών & επικινδύνων δέντρων και β) κοπή ανταγωνιστικής βλάστησης σε κοινοχρήστους χώρους.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 90.036,00€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 19/05/2015 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 26/05/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑