Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on October 2nd, 2015 | by fileto

0

Λουκέτο στο βιολογικό τυροκομείο Έβρου με υπογραφή Πέτροβιτς

Αναλυτικά ολόκληρη η απόφαση έχει ως κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :
1. Τo Ν. 3982/17-06-2011 (ΦΕΚ Α143/2011) “Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α204/2011), άρθρο 19, παρ. 5 και από το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α120/2013) άρθρο 44.
2. Το Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α68/2005) “Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις”, όπως συμπληρώθηκε από το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ Α8/2009), άρθρο 34, παρ. 4 και τροποποιήθηκε από το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011), άρθρο 40 και από το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α120/2013) άρθρο 43.
3. Την Υ.Α. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ Β230/2012) “Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143).”
4. Την Κ.Υ.Α. οικ.3137/191/Φ.15/21-03-2012 (ΦΕΚ Β1048/2012) “Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.”
5. Το Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α138/2011) ” Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις.” Και ιδιαίτερα το άρθρο 17, “Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα”.
6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α112/2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.”
7. Τον Νόμο 3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
8. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
9. Την αριθ. ΔΔ.οικ.:5319/22-09-2014 (ΦΕΚ 2596Β΄/30-09-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας και Θράκης, «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, στους προϊσταμένους Δ/νσεων, “Με εντολή Περιφερειάρχη”»
10. Την αριθμ. ΔΔ.οικ: 5320/22-09-2014 (ΦΕΚ 2728Β΄/13-10-2014 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
11. Την ΚΥΑ αριθμ. οικ. 12684/92/21-11-2014 (ΦΕΚ 3181Β/27-11-2014) Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων.
12. Την αριθ. οικ. 6025/28-11-2014 απόφαση επιβολής προστίμου για το γεγονός ότι δεν τηρούνται οι όροι της αριθ. 232/ΔΒΕ Φ14.3/7/20-02-2006 άδειας λειτουργίας.
13. Την αριθ. 232/ΔΒΕ Φ14.3/7/20-02-2006 άδειας λειτουργίας απεριόριστης διάρκειας.
14. Την αίτηση του φορέα με υπεύθυνη δήλωση αριθ. 3598/21-08-2015 για διακοπή λειτουργίας της βιολογικής τυροκομικής εταιρίας Τριφύλλι ΕΠΕ, διότι δεν λειτουργεί από το έτος 2010
15. Την από 25-09-2015 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Υπηρεσίας όπου διαπιστώθηκε ότι το τυροκομείο ήταν κλειστό δεν λειτουργούσε και επικρατούσε γενικά εικόνα εγκατάλειψης.
16. Την από 30-09-2015 εισήγηση υπαλλήλων της Υπηρεσίας για παύση ισχύος άδειας λειτουργίας βιολογικού τυροκομείου.

Αποφασίζουμε
1. Παύουμε Οριστικά την ισχύ της αριθ. πρωτ 232/ΔΒΕ Φ14.3/7/20-02-2006 άδειας λειτουργίας απεριόριστης διάρκειας του βιολογικού τυροκομείου που λειτουργούσε στο 1ο χλμ. Ε.Ο. Αρδανίου Σουφλίου του Δήμου Αλεξ/πολης της Π.Ε. Έβρου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας Απόφασης.
2. Μετά την υπογραφή της Παρούσας απόφασης η παραπάνω δραστηριότητα διαγράφεται από το μητρώο Βιοτεχνιών και ο φάκελος με αριθμό 275 τίθεται στο αρχείο.
2. Κατά της Απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή για λόγους νομιμότητας, μέσα σε 15 ημέρες από της κοινοποιήσεώς της ή της αναρτήσεώς της στο διαδίκτυο (άρθρο 227 του Ν 3852/2010), από οποιονδήποτε που έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑