Uncategorized

Published on February 20th, 2016 | by fileto

0

Πληρώστε ή φέρτε πίσω τα καπνά μας λένε οι Ξανθιώτες

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Της Ομάδας Παραγωγών Ακατέργαστου Καπνού ΕΑΣ Ξάνθης, που εδρεύει στην Ξάνθη, οδός Αίμου αρ. 2 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΠΝΙΚΗ Α. Μιχαηλίδης Α.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός 26ης Οκτωβρίου αρ. 43 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Σε συνέχεια της από 15-02-2016 επιστολής μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Την 30-04-2015 υπεγράφη μεταξύ μας σύμβαση καλλιέργειας καπνών εσοδείας 2015. Σύμφωνα με την παραπάνω σύμβαση και τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που περιέχονται σε αυτή, είχατε αναλάβει την υποχρέωση καταβολής της εμπορικής αξίας καπνού, για όλες τις παραδόσεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από το τέλος κάθε παράδοσης.

Προ της παρελεύσεως του συμφωνηθέντος χρόνου καταβολής του τιμήματος, με την από 31/12/2015 επιστολή σας, μας γνωστοποιήσατε ότι θα υπάρξει καθυστέρηση 15-20 ημερών στην ανωτέρω πληρωμή, σύμφωνα με τους επικαλούμενους σε αυτή λόγους, για την οποία δείξαμε κατανόηση, αποδεχόμενοι την γενικότερη οικονομική κατάσταση, αλλά κυρίως την πολυετή συνεργασία μας.

Στη συνέχεια και προκειμένου να επιτύχετε και νέα παράταση αποπληρωμής των οφειλομένων (πέραν της 15-20 Ιανουαρίου 2016 που είχατε αιτηθεί αρχικώς), μας γνωρίσατε εκ νέου τηλεφωνικώς ότι απαιτείται νέα παράταση για την εξόφληση των καπνών, με την ρητή διαβεβαίωσή σας ότι το αργότερο μέχρι την 15/02/2016 θα γινόταν ολοσχερής εξόφληση των οφειλομένων.

Δυστυχώς όμως αντιληφθήκαμε ότι παρά την παρέλευση και της δεύτερης αυτής προθεσμίας (15-02-2016), δεν έχετε προβεί σε καμία καταβολή, ούτε μας έχετε γνωστοποιήσει τον χρόνο αποπληρωμής, με αποτέλεσμα να έχετε περιέλθει ήδη σε υπερημερία ως αγοραστής, καθόσον δεν έχετε τηρήσει την κύρια υποχρέωση του αγοραστή, κατά το άρθρο 513 ΑΚ, ήτοι δεν έχετε καταβάλει το τίμημα εντός της μεταξύ μας συμφωνηθείσας προθεσμίας, παρότι εμείς από την πλευρά μας σας παραδώσαμε τις πωλούμενες ποσότητες ως οφείλαμε.

Επειδή από τις διατάξεις των άρθρων 389, 390, 397 εδαφ. α` και 399 του ΑΚ προκύπτει, ότι το συμβατικό δικαίωμα να κηρύξει ο ένας από τους συμβαλλόμενους έκπτωτο τον άλλο είναι δικαίωμα συμβατικής υπαναχώρησης και ότι, αν ασκηθεί συμβατική υπαναχώρηση, η σύμβαση διαλύεται ενοχικώς, αυτοδικαίως και αναδρομικώς (ex tunc) και κάθε συμβαλλόμενο μέρος υπέχει την υποχρέωση να αποδώσει την παροχή που έλαβε κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ερμηνευτικό κανόνα του πιο πάνω άρθρου 397 του ΑΚ, σε περίπτωση αμφιβολίας, ο δανειστής έχει το προς υπαναχώρηση δικαίωμα, αν ο οφειλέτης δεν εκπλήρωσε την σύμβαση, ενώ η μη εκπλήρωση περιλαμβάνει και τις τρεις περιπτώσεις παραβάσεως της συμβάσεως, δηλαδή την αδυναμία παροχής, την υπερημερία του οφειλέτη και την πλημμελή εκπλήρωση αυτής. Η άσκηση δε του προς υπαναχώρηση δικαιώματος χωρεί με δικαιοπλαστική δήλωση του δικαιούχο π̟ρος τον αντισυμβαλλόμενό του.

Πέραν των ανωτέρω προβλέψεων του Αστικού Κώδικα, στην δική μας περίπτωση υπάρχει και ρητή συμβατική πρόβλεψη στην από 30-4-2015 έγγραφη συμφωνία μας (άρθρο 3 παρ. στ), περί γενέσεως δικαιώματος υπαναχώρησης στην περίπτωση που κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη βρίσκεται σε αδυναμία παροχής ή σε υπερημερία ως προς την εκτέλεση των υποχρεώσεών του σχετικά με την πληρωμή των καπνών, ενώ δίδεται και το επιπλέον δικαίωμα στο μη υπαίτιο συμβαλλόμενο μέρος να ζητήσει αποζημίωση ανερχόμενη σε ποσοστό 15% της μέσης τιμής κατά κιλό που διαμορφώθηκε στην περιφέρεια του καπνοπαραγωγού.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω έχετε ήδη περιέλθει σε υπερημερία αγοραστή, αφού δεν έχετε τηρήσει την συμβατική σας υποχρέωση για καταβολή του τιμήματος.

Επειδή δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανεχθούμε κάθε περαιτέρω παράταση στην προθεσμία εξόφλησης των οφειλομένων απαιτήσεών μας.

Επειδή αποκρούομε εκ των προτέρων οποιονδήποτε ισχυρισμό σας περί ανυπαίτιας αδυναμίας σας, που τυχόν συνίσταται στην γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, αφού ο λόγος αυτός είναι γνωστός ήδη από τον χρόνο κατάρτισης της σύμβασης, ενώ ουδεμία εναντίωση προηγήθηκε πριν τον χρόνο παραλαβής των προϊόντων.

Σας καλούμε να μας καταβάλλετε το σύνολο των οφειλομένων ανερχομένων σε 1.278.075,93 ευρώ (844 καπνοπαραγωγών), εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών, παρχομένη από την λήψη του παρόντος, άλλως σας δηλώνουμε ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας κάνουμε χρήση του δικαιώματος που απορρέει από το νόμο και την μεταξύ μας σύμβαση και υπαναχωρούμε από την σύμβαση πώλησης καπνού και ζητούμε την επιστροφή του συνόλου της πωλούμενης ποσότητας καπνού (αναστροφή πωλήσεως). Σε περίπτωση που επιστραφεί άμεσα η ποσότητα καπνού, χωρίς κανένα πρόβλημα, δαπάνη ή ζημία του προϊόντος και μόνο τότε, σας γνωρίσουμε ότι ενδέχεται να μην θα διεκδικήσουμε περαιτέρω αποζημίωση εκ ποσοστού 15%, όπως προβλέπεται στην έγγραφη συμφωνία μας, επιφυλασσόμενοι κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός μας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα προς την καθής, ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΠΝΙΚΗ Α. Μιχαηλίδης Α.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός 26ης Οκτωβρίου αρ. 43 και εκπροσωπείται νόμιμα και εν προκειμένω στις εν Ξάνθη εγκαταστάσεις καπνικές της, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας συγχρόνως το περιεχόμενο αυτής, στη συνταχθησομένη έκθεση επιδόσεως.

Ξάνθη, 17 Φεβρουαρίου 2016

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΑΚ ΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑