Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on September 20th, 2016 | by fileto

0

Πήρε πίσω τα “διόδια” για τις ξένες νεκροφόρες ο δήμος Παγγαίου

Τα ποικίλα σχόλια σε social media, το κράξιμο από γραφεία τελετών που έρχονταν στα νεκροταφεία του δήμου Παγγαίου να κηδέψουν ξενητεμένους Παγγαιορείτες έφεραν αποτελέσματα και λειτούγησαν ώστε να σταματήσει αυτό το χαράτσι-διόδιο που προφανώς με ελαφρά τη καρδία το είχαν επιβάλλει από την δημοτική αρχή.

Στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο και με το σκεπτικό ότι «Με την αριθµ. 585/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθορίστηκαν τα τέλη νεκροταφείων στο ∆ήµο Παγγαίου  για το έτος 2016 και εφεξής, όµως εκ παραδροµής, κατά την καθαρογραφή της ανωτέρω  απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Παγγαίου δεν αναφέρθηκε η επιβολή Τέλους εισόδου γραφείου τελετών, όπως εισηγούνταν και η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Παγγαίου µε την αριθ. 303/2015 απόφαση, ήτοι: ∆. Τέλος εισόδου γραφείου τελετών: Για την είσοδο γραφείου τελετών το οποίο δραστηριοποιείται εκτός των ορίων του ∆ήµου Παγγαίου στα νεκροταφεία του ∆ήµου Παγγαίου επιβάλλεται τέλος εκατό (100,00€) ευρώ.

Με την αριθµ. 47/2016 απόφαση το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο συµπλήρωσε την αριθµ. 585/2015 απόφασή του και επέβαλλε τέλος εισόδου γραφείου τελετών  ύψους εκατό (100,00€) ευρώ, για το έτος 2016 και εφεξής, που θα καταβάλλεται, για την είσοδο γραφείου τελετών, το οποίο δραστηριοποιείται εκτός των ορίων του ∆ήµου Παγγαίου, στα νεκροταφεία του ∆ήµου Παγγαίου.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε πως, κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι δηµοτικοί σύµβουλοι έγιναν δέκτες παραπόνων και διαµαρτυριών από πολίτες οι οποίοι εξέφρασαν την άποψη πως το εν λόγω τέλος είναι άδικο διότι επί της ουσίας το επιβαρύνονται οι ίδιοι οι πολίτες όταν κάνουν χρήση των υπηρεσιών των γραφείων τελετών που  δραστηριοποιούνται  εκτός των ορίων του ∆ήµου Παγγαίου.

Μετά τα ανωτέρω, ∆ήµαρχος, δεδοµένης της οικονοµικής κρίσης που βιώνει η κοινωνία µας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και του γεγονότος ότι από την εφαρµογή του συγκεκριµένου τέλους προκαλείται µία επιπλέον επιβάρυνση των πολιτών, πρότεινε την κατάργηση αυτού.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος  κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί την αριθ. 585/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Παγγαίου µε τίτλο “Καθορισµός τελών Νεκροταφείων στο ∆ήµο Παγγαίου” και ανακαλεί την αριθ. 47/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Παγγαίου µε τίτλο:« Συµπλήρωση της αριθ. 585/2015 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Παγγαίου µε τίτλο  “Καθορισµός τελών Νεκροταφείων στο ∆ήµο Παγγαίου” ».

Καταργεί το τέλος  «Τέλος εισόδου γραφείου τελετών: Για την είσοδο γραφείου τελετών το οποίο δραστηριοποιείται εκτός των ορίων του ∆ήµου Παγγαίου στα νεκροταφεία του ∆ήµου Παγγαίου ύψους εκατό (100,00€) ευρώ», λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική κρίση που βιώνει η κοινωνία µας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και του γεγονότος ότι από την εφαρµογή του συγκεκριµένου τέλους προκαλείται µία επιπλέον επιβάρυνση των πολιτών, οι οποίοι κάνουν χρήση των υπηρεσιών των γραφείων τελετών….».


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑