Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on July 20th, 2017 | by fileto

0

Γίνεται ξενοδοχείο το «Σπίτι του Στρατηγού» στην Καβάλα από το Υπ. Άμυνας

Με 48.000 ευρώ ετήσιο μίσθωμα και περίοδος ενοικίασης τα 20 έτη, με ημερομηνία διεξαγωγής την 4η Αυγούστου 2017

 Με μια ανακοίνωσή του με πλήρη περιγραφή το Υπουργείο Εθινικης Άμυνας κάνοντας πράξη την πώληση και ενοικίαση πάγιων στοιχέιων του ξεκινά στην Καβάλας με διαγωνισμό που σύμφωνα με την διακήρυξη αφορά «στην εκμίσθωση του κτιρίου επί της Οδού Θ. Πουλίδου 62 Καβάλα, ιδιοκτησίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Εθνικής Άμυνας», καλουμένου εφ’ εξής χάριν συντομίας «Τ.ΕΘ.Α.», επιφάνειας συνολικά 867,00 τ.μ. οικοπέδου και κτίσματος 612,40 τ.μ. αντικειμενικής αξίας 317.424,39 €, με τιμή εκκίνησης του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού το ποσό των 48.000€  ως ετήσιο μίσθωμα (ήτοι 4.000 €/ ανά μήνα) και ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής του μισθώματος ίσο με το 100% της ετήσιας μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μηνιαίου μισθώματος πλέον του εκάστοτε αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου ή/και τυχόν άλλων νομίμων επιβαρύνσεων, οι οποίες βαρύνουν κατά Νόμο τους μισθωτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. H παραπάνω αναπροσαρμογή δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 1% επί του εκάστοτε διαμορφωμένου μισθώματος»

Και συνεχίζει η διακήρυξη: «ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει το ήμισυ (50%) του μισθώματος για το πρώτους έξι (6) μήνες της μισθώσεως προκειμένου ο πλειοδότης να περατώσει με δικά του αποκλειστικά έξοδα, ένα διαμέρισμα στα ΣΟΑ Ραψάνης σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ 16 της παρούσας.                                                   

Το κτίριο επί της Οδού Θ. Πουλίδου 62 με εμβαδό οικοπέδου 867,00 τ.μ. και κτίσματος 612,40 τ.μ. βρίσκεται στην Καβάλα, στη συνοικία Παναγία Καβάλας που έχει χαρακτηριστεί ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλους και ως ιστορικός τόπος (Υ.Α. 1460/8-2-1963 ΦΕΚ 65 Β’, Υ.Α. 773/8-4-1970 ΦΕΚ 280 Β, Υ.Α. 23145/101/22-111971 ΦΕΚ 969 Β΄) καθώς και στη ζώνη προστασίας του τείχους της ιστορικής συνοικίας.  Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο και νεότερο μνημείο με την υπ΄αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/133530/10207/120215-7-2014, Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, διότι αποτελεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κατασκευή των αρχών του 20ου αιώνα από αρχιτεκτονική και ιστορική άποψη. Πρόκειται για μονοκατοικία, η οποία αποτελεί την κατοικία του Διοικητή της ΧΧ ΤΘΜ  και απέχει από τη θάλασσα  115 μέτρα.

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε είκοσι (20) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου με δυνατότητα παράτασης για άλλα είκοσι (20) έτη.

Ημερομηνία  διεξαγωγής  του ηλεκτρονικού  πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται η 4/8/2017,  ώρα έναρξης  η 13:00 και λήξης  η 16:00.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑