Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on February 21st, 2018 | by fileto

0

Βουλευτές ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ μαζί για τροπολογία έκπληξη

Διακομματική τροπολογία με την οποία σβήνονται «χρέη» 56 αιρετών ύψους πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ,  που προήλθαν από την (σύμφωνα με το ΑΣΕΠ) παράνομη πρόσληψη διμηνιτών από το 2011 έως και σήμερα στο δήμο Παγγαίου, κατέθεσαν χθες στο νομοσχέδιο «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις», και οι τέσσερις βουλευτές του νομού Καβάλας.

Με την τροπολογία οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Εμμανουλίδης, Κώστας Μορφίδης και Γιώργος Παπαφιλίππου και ο βουλευτής της ΝΔ Νίκος Παναγιωτόπουλος, ζητούν προκειμένου, όπως αναφέρουν, να ξεπεραστούν ζητήματα ελέγχου νομιμότητας, να θεωρηθούν νόμιμες οι προσλήψεις διμηνιτών και οι σχετικές δαπάνες τους «εφόσον το προσληφθέν προσωπικό απασχολήθηκε πραγματικά».

Υπενθυμίζεται ότι μετά από καταγγελία του τέως δημάρχου Παγγαίου Βασίλη Ξουλόγη για παράνομες προσλήψεις υπαλλήλων με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας από το 2011 έως και σήμερα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης με το από 25/7/2017 έγγραφο της απέστειλε ένα έγγραφο στον δήμο Παγγαίου, ζητούσε την αποστολή φορολογικών και άλλων στοιχείων για τους 56 νυν και πρώην δημοτικούς συμβούλους που εμπλέκονται στην υπόθεση με στόχο τον καταλογισμό του συνόλου της μισθοδοσίας των συμβασιούχων, ύψους πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ! Πρόκειται για 1,2 εκατ. για τους 607 συμβασιούχους που προσλήφθηκαν το διάστημα 2011-2014 επί δημαρχίας Β.Ξουλόγη και 400.000 για τους 165 διμηνίτες που επί διοίκησης του σημερινού δημάρχου Φ.Αναστασιάδη.

 

Καταγγελία για παράνομες προσλήψεις

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία του κ. Ξουλόγη στο ΑΣΕΠ στις 25 Απριλίου του 2016, με αφορμή την πρόσληψη υπαλλήλων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας, περιβάλλοντος και πρασίνου, ότι οι προσλήψεις υπαλλήλων με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας είναι παράνομες καθώς δεν κάλυπταν έκτακτες αλλά πάγιες, διαρκείς και προγραμματισμένες ανάγκες. Στην απάντηση του το ΑΣΕΠ, με Έκθεση του Επιθεωρητή – Συμβούλου ΑΣΕΠ κ. Μποροδήμου, έκανε αποδεκτή την καταγγελία του τέως δημάρχου Β.Ξουλόγη προτείνοντας μάλιστα όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι που συνηγόρησαν στην πρόσληψη των συγκεκριμένων εργαζόμενων να καταβάλλουν τους μισθούς που τους καταβλήθηκαν.

Σε μετέπειτα δηλώσεις του, (το 2017) όταν το θέμα πήρε διαστάσεις, ο κ. Ξουλόγης, επί των ημερών του οποίου γίνονταν επίσης προσλήψεις διμηνιτών, υποστήριξε μεν ότι «δεν είναι παράνομες» αυτές οι προσλήψεις αλλά έκανε λόγο για «τρικ», που, όπως επισήμανε, συνίσταται στο «να προσπαθούμε να πάρουμε λίγους μέσω ΑΣΕΠ, βάζοντας λίγα χρήματα στον κωδικό και μετά να παίρνουμε με δίμηνα… Οι Δήμοι επιλέγανε πάντα να πάρουν πολλούς εργαζόμενους και μέσω ΑΣΕΠ και μέσω διμήνων, το έκανα και εγώ αυτό. Όμως καυτηριάζω ότι σε 2,5 χρόνια διοίκησης έχουν πάρει μόλις 14 ανθρώπους μέσω ΑΣΕΠ», πρόσθεσε.

 

Προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ

Να σημειωθεί ότι οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας εξαιρούνται από τις διατάξεις του ν.2190/94, δηλαδή, πραγματοποιούνται εκτός ΑΣΕΠ,  σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 εδαφ. ιε του ν.3812/2009, καθώς και από την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. Ως εκ τούτου, εξακολουθούν να συνάπτονται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 206 παρ.1 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), σύμφωνα με το οποίο:

«Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.

1.Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

2.Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που εμφανίζονται σε περίπτωση απουσίας τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω κυήσεως, τοκετού και μητρότητας, αργίας ή διαθεσιμότητας και για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κωλύματος.

3.Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α’), όπως ισχύει.»


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑