Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on March 6th, 2018 | by fileto

0

Σκληρή απάντηση της Συντονιστικής κατά του αγωγού ΤΑΡ

Η Κοινοπραξία με την επωνυμία ΤΑΡ που έχει την εργολαβία κατασκευής του αγωγού μεταφοράς αερίου δια μέσου της Βόρειας Ελλάδας προς την Κεντρική Ευρώπη μας κοινοποίησε πρόσφατα επιστολή πρόσκλησης σε διαδικασία Διαμεσολάβησης με σκοπό, όπως ισχυρίζεται, την επίλυση των μεταξύ μας διαφωνιών (sic) με συνδιαμεσολάβηση.

Βέβαια η Κοινοπραξία ΤΑΡ φροντίζει στην αρχική παράγραφο της  παραπάνω επιστολής- πρόσκλησης να εκφράσει τη δική της ανάγνωση αυτών των «διαφωνιών» περιγράφοντας τον αγώνα μας ως «ανησυχίες για την εγκεκριμένη όδευση του αγωγού στη θέση Τενάγη Φιλίππων Καβάλας» και ως « αντιρρήσεις για τις νόμιμα εκτελούμενες κατασκευαστικές εργασίες του ΤΑΡ στην περιοχή».

Η ίδια η επιστολή είναι αποκαλυπτική της στρατηγικής της Κοινοπραξίας στην αντιμετώπιση του αγώνα των κατοίκων της περιοχής της Καβάλας για την αλλαγή της όδευσης του αγωγού και την αναζήτηση εναλλακτικών που θα παρακάμπτουν τα Τενάγη και τους παρατενάγειους οικισμούς του πρώην Δήμου Φιλίππων. Η Κοινοπραξία ΤΑΡ γνωρίζει πολύ καλά από τις ανακοινώσεις και τις ανοιχτές επιστολές που έχουμε κοινοποιήσει ως Συντονιστική Επιτροπή πως ο αγώνας μας αφορά πρωτίστως στην αποτροπή της μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικής βλάβης στην περιοχής μας και την προστασία της φυσικής μοναδικότητας των Τεναγών και του Τυρφώνα Φιλίππων που κινδυνεύουν ανεπανόρθωτα από την εκτέλεση αυτού του υψηλής όχλησης βιομηχανικού έργου, την επαπειλούμενη αλλαγή της χρήσης της γης στην περιοχή που θα επιφέρει ανυπολόγιστες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες σε βάρος των κατοίκων, την υποβάθμιση του πολιτιστικού πλούτου και της σπουδαίας ιστορικής κληρονομιάς του τόπου μας που ο αρχαιολογικός χώρος του πρόσφατα χαρακτηρίστηκε μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Αυτά τα αιτήματα που αποτελούν τον πυρήνα του αγωνιστικού πλαισίου και καταλήγουν στο αίτημα αλλαγής όδευσης του αγωγού, χαρακτηρίζονται από την εταιρία κατασκευής του έργου «ανησυχίες και αντιρρήσεις για νόμιμα εκτελούμενες εργασίες». Κι αυτό μόνο ως δείγμα για τη σοβαρότητα της πρόσθεσης διαλόγου κι εξεύρεσης λύσης από την πλευρά του ΤΑΡ.

Ας αναφερθούμε όμως και στην πρόταση προσφυγής στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης καθαυτή.

Η Συντονιστική Επιτροπή Πολιτών για την αλλαγή της όδευσης του αγωγού ΤΑΡ αποτελεί συλλογικότητα συνεργασίας, κοινής οργάνωσης,  συντονισμού και προώθησης της κοινής δράσης των κατοίκων της περιοχής των Φιλίππων και Καβάλας για την αλλαγή της όδευσης του αγωγού.

Δεν είναι νομικό πρόσωπο, δεν δύναται ούτε στοχεύει να εκπροσωπεί νομικά ενώπιον δικαστηρίων, θεσμών και αρχών τους συλλόγους, τους φορείς και τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτής και αγωνίζονται για την αλλαγή της όδευσης του αγωγού ΤΑΡ, πολύ δε περισσότερο να τους υποκαθιστά στην άσκηση νόμιμων, συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Συνάγεται με σαφήνεια λοιπόν πως δεν νομιμοποιείται στην νόμιμη εκπροσώπηση κανενός από τους συμμετέχοντες, πολίτες ή συλλόγους.

Επί της ουσίας της Διαμεσολάβησης τονίζουμε πως σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία και τις διαδικασίες του νέου αυτού θεσμού, απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων στη διαδικασία Διαμεσολάβησης είναι να έχουν τα συμμετέχοντα μέρη εξουσία διάθεσης του δικαιώματος που συζητείται, να τους επιτρέπεται δηλαδή να ασκούν εξουσία επί του αμφισβητούμενου δικαιώματος.

Και η προσφυγή στην διαδικασία της Διαμεσολάβησης έχει ως τελικό ευκταίο σκοπό την εξεύρεση- επίτευξη αμοιβαίας αποδεκτής λύσης που θα επέχει ισχύ δικαστικής απόφασης και μάλιστα τελεσίδικης, συνεπώς εκτελεστού τίτλου. Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές πως η προσφυγή στη Διαμεσολάβηση προϋποθέτει, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, κοινά συμφέροντα μεταξύ των μερών. Και συνακόλουθα το αντικείμενο της Διαμεσολάβησης και το κύριο έργο στο οποίο θα κατευθύνει τις προσπάθειές του ο νόμιμος Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να είναι άλλο παρά η αναζήτηση των κοινών συμφερόντων επί των οποίων θα αναζητηθεί αποδεκτή λύση.

Με βάσει τα όσα εκτίθενται παραπάνω μπορεί η Κοινοπραξία και το αναμφίβολα έμπειρο νομικό επιτελείο που την υποστηρίζει να ισχυριστεί με σοβαρότητα και να αποδείξει πως έχει την εξουσία διάθεσης δικαιωμάτων που αφορούν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην παρέμβαση επί φυσικών μνημείων όπως τα Τενάγη των Φιλίππων;

Ή μήπως πως έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει και να αλλάζει ανεπανόρθωτα το φυσικό τοπίο στον τόπο μας, αίροντας κάθε δυνατότητα σχεδιασμού έργων αειφορικής ανάπτυξης;

Μπορεί να ισχυριστεί η Κοινοπραξία πως έχει το δικαίωμα να διαμεσολαβεί και να ορίζει με τον δικό της τρόπο τους όρους ζωής του  πληθυσμού των τοπικών κοινωνιών, την επικινδυνότητα και την απειλή της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας και της ζωής μας από την πιθανότητα ατυχήματος στον αγωγό που θα αυξάνεται όσο παλαιώνει ο αγωγός;

Ή μήπως έχει αναλάβει εργολαβικά μεταξύ άλλων και την υπεράσπιση των πολιτιστικών- ιστορικών μνημείων της περιοχής;

Τα παραπάνω αγαθά είναι κοινόχρηστα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και κοινωνικά αγαθά που στη χώρα μας τυγχάνουν ειδικής συνταγματικής προστασίας.

Εμείς οι κάτοικοι της περιοχής που ως πρόσωπα ή εκπροσωπώντας συλλόγους και φορείς της περιοχής συμμετέχουμε στην Συντονιστική Επιτροπή Πολιτών αντλούμε την τριτενέργεια αυτών των δικαιωμάτων αγωνιζόμενοι για την υπεράσπιση  και την προστασία τους  από την παρέμβαση του ΤΑΡ.

Η κοινοπραξίας ΤΑΡ  δεν έχει από καμία διάταξη ή νόμιμη σύμβαση εξουσία διαχείρισης και  πολύ περισσότερο, διάθεσης και διαφέντευσης αυτών των αγαθών. Συνεπώς ποιο είναι το έδαφος επί του οποίου θα αναζητηθεί δια της διαμεσολάβησης αμοιβαία αποδεκτή λύση;

Για εμάς και αυτή η πρόσκληση σε Διαμεσολάβηση είναι συνέχεια μιας παρελκυστικής τακτικής που αποσκοπεί να θολώσει τα νερά, χωρίς να απαντά στην ουσία των ζητημάτων που θέτει η τοπική κοινωνία, παρακάμπτοντας την διαβούλευση και τον ειλικρινή διάλογο με την τοπική κοινωνία.

Είναι μια επίδειξη δύναμης κυριαρχίας μιας  μεγάλης πολυεθνικής κοινοπραξίας που επιχειρεί να νομιμοποιηθεί στην κοινή συνείδηση ως διαχειριστής αγαθών που δεν διαθέτει.

Η ατζέντα της διαδικασίας διαμεσολάβησης στην συγκεκριμένη περίπτωση και δια της πρότασης που έχουμε στα χέρια μας είναι εκ των προτέρων καθορισμένη. Και η αντίληψη που διαπερνά την πρόταση του ΤΑΡ αναδεικνύει την ουσία του πράγματος.

Είναι η αντίληψη της εταιρίας που εκφράζεται στην κυνική διαπίστωση πως κάθε αντίδραση, κάθε διαφωνία κάθε αγώνας της τοπικής κοινωνίας είναι δυνατόν να καμφθεί με αντιπαροχές και υποσχέσεις. Η «χρυσή τομή» για την εταιρία σας δεν είναι τίποτε άλλο παρά η υλοποίηση του αρχικού σχεδιασμού της όδευσης δια μέσου των Τεναγών Φιλίππων. Για την Κοινοπραξία του ΤΑΡ  το αντικείμενο της διαμεσολάβησης είναι δεδομένο:  Συζήτηση και κοινή λύση αποκλειστικά στο πλαίσιο που ορίζει ή αποδέχεται η Κοινοπραξία.  Μόνος σκοπός της  να υποχωρήσουν οι αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής και να οδηγηθεί η Συντονιστική στο μονόδρομο μιας συζήτησης μόνο επί των τεχνικών όρων ή ενδεχομένων  αντιπαροχών στα πλαίσια της επονομαζόμενης «εταιρικής ευθύνης»

Η Κοινοπραξία φαίνεται πως αποτιμά την αυξημένη «εταιρική της ευθύνη στην κοινωνία» και την ανυπολόγιστη περιβαλλοντική βλάβη που προκαλεί μόνο με την μορφή πιθανών παροχών ή αποζημιώσεων όπως κάνει πρόσφατα με την διανομή δωρεάν λιπασμάτων σε αγρότες της περιοχής.

Η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας και ο αγώνας που δίνεται για περισσότερο από τέσσερα χρόνια αφορά ενστάσεις σχετικά με την εφαρμογή των όρων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Κοινωνικών επιπτώσεων και την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις νόμιμες προδιαγραφές (υπάρχουν και σχετικές τεχνικές καταγγελίες) , κυρίως και γενικότερα όμως την προστασία του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος των Τεναγών Φιλίππων που κινδυνεύει με άμεση υποβάθμιση και μελλοντική καταστροφή από την υλοποίηση του έργου διέλευσης του αγωγού ΤΑΡ

Επί της ατζέντας του δικού μας αγώνα που είναι συνεχής και σταθερός από το 2013 και δώθε, δεν υπάρχει έδαφος σύγκλισης και συμβιβασμού παρά μόνο αν η Κοινοπραξία αντιληφθεί το μέγεθος των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων που προκαλεί η παρούσα όδευση και δεχτεί να συζητήσει την αλλαγή της. Ως τότε ο αγώνας συνεχίζεται…


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑