Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on December 15th, 2019 | by fileto

0

Η Εκκλησία ενισχύει την χριστιανική οικογένεια της Θράκης

Η Εκκλησία της Ελλάδος ενθαρρύνει την διεύρυνση της χριστιανικής οικογένειας στη Θράκη. Με επιδότηση της απόκτησης τρίτου τέκνου μέσω του προ ημερών περιαχθησομένου δίσκου και ενόψει των Χριστουγέννων, επιχειρείται η τόνωση του χριστιανικού στοιχείου στην εν λόγω ευαίσθητη περιοχή.

Ακολουθεί η εν λόγω εγκύκλιος-εντολή της Ιεράς Συνόδου

Ἡ Ἱερά Σύνοδος κατά τό παρελθόν εἶχεν ἀποφασίσει ὅπως κατ’ ἔτος, κατά τήν Ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων, περιάγηται δίσκος ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρός περαιτέρω στήριξιν καί ἀνάπτυξιν τοῦ Προγράμματος διά τήν ἐπιδότησιν τῶν Χριστιανικῶν Οἰκογενειῶν τῆς Θράκης πρός ἀπόκτησιν τρίτου τέκνου.

Τά τελευταῖα ἔτη, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἡ πρακτική αὐτή εἶχεν ἀτονίσει, ὅμως, πλέον κρίνεται ἀπολύτως ἀπαραίτητος ἡ συνέχισις αὐτῆς τῆς προσπαθείας.

Ὅθεν, ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 28ης Ἰουνίου 2019, κατόπιν εἰσηγήσεως τῆς Ὑποεπιτροπῆς τρίτου τέκνου, παρακαλοῦμεν ὅπως κατά τήν ἐπερχομένην μεγάλην Ἑορτήν τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως περιαχθῇ δίσκος ὑπέρ ἐνισχύσεως τοῦ ἀνωτέρω Προγράμματος, ἐξαρθῇ δέ δεόντως ἡ σημασία τῆς ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ἀναληφθείσης ὡς ἄνω προσπαθείας καί τονισθῇ ἡ ἀνάγκη ἐνθέρμου ὑποστηρίξεως αὐτῆς.

Τό προϊόν τῆς δισκοφορίας κατατεθήσεται εἰς τούς Λο-γαριασμούς 146/ 546003 – 46 τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης ἤ 5011 – 017246 – 101 τῆς Τραπέζης Πειραιῶς, ἡ δέ ἀπόδειξις ἀποσταλήσεται τῇ Ἀρχιγραμματείᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑