Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on March 24th, 2020 | by fileto

0

Δια περιφοράς σημαντικά θέματα στο περιφερειακό συμβούλιο

Σημαντικά θέματα και μάλιστα πολλά καλείται να εγκρίνει το περιφερειακό συμβούλιο το οποίο θα συνεδριάσει “δια περιφοράς” χωρίς να συναντηθούν τα μέλη του μια και υπάρχουν τα ζητήματα προστασίας λόγω των μέτρων του κορονοιού.
Μέσα σε αυτά πολλές εγκρίσεις μελετών περιβαλλοντικών όρων κυρίως λατομείων σε όλη την Περιφέρεια ΑΜ-Θ, αλλά και προσλήψεις προσωπικού, σε μια περίοδο που θα έπρεπε να κυριαρχούν θέματα Υγείας και Προστασίας…
Η πρόσκληση έχει ως εξης:
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση  3ης συνεδρίασης  Περιφερειακού Συμβουλίου Α. Μ. Θ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19  και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», το Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά από απόφαση του Προέδρου, σε συνεννόηση με τους επικεφαλής όλων των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα προβεί σε συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του αρ 67 κ παρ1 του αρ 167 του ν 3852/2010  στις 26 Μαρτίου 2020 ημέρα Πέμπτη.  Η δια περιφοράς συνεδρίαση κρίνεται αναγκαία, διότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφού η ενδεχόμενη αναβολή λήψης αποφάσεων συνεπάγεται  κινδύνους για την εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας. Για την ορθή πραγματοποίηση της διαδικασίας πρέπει να συμμετάσχουν στην δια περιφοράς λήψη αποφάσεων τα δύο τρίτα των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.     Καλείσθε την ως άνω ημέρα, όπως μας αποστείλετε τις θέσεις σας (θετική ή αρνητική ψήφος ή λευκή ψήφος ή αποχή από τη ψηφοφορία) επί εκάστου θέματος της ημερήσιας διάταξης λαμβανομένων υπόψη των σχετικών επισυναπτόμενων εισηγήσεων.     Σας γνωστοποιούμε ότι για προφανείς λόγους, οι κατατεθείσες επερωτήσεις πρόκειται να απαντηθούν στην πρώτη κανονική Συνεδρίαση που θα λάβει χώρα μετά την κατάργηση των ιδιαίτερων μέτρων που επεβλήθησαν.     Σας γνωστοποιούμε ότι ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου θα ανακοινώσει στο σώμα στη πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, το περιεχόμενο όλων των αποφάσεων που θα ληφθούν κατά την ως άνω δια περιφοράς διαδικασία.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με της διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ) είναι τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2020 μετά την με αρ. πρωτ. 2546/4-3-2020 απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί αναπομπής της υπ’ αρ. 176/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ Θ.         Εισηγητής : O πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κ. Χρήστος  Παπαθεοδώρου.

2.  Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2020. Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού  Περιβάλλοντος και  Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης.

3. Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Δήμου Δράμας και του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Πολιτιστικός Οργανισμός – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ) σχετικά με την πραγματοποίηση του «Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας» για τα έτη 2020-2022.   Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.

4.   Έγκριση κατανομής θέσεων προσωπικού της Περιφέρειας ΑΜΘ, ανά κατηγορία και κλάδο στις οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΠΑΜΘ, των Αυτοτελών Τμημάτων, των Δ/νσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΑΜΘ και των Τμημάτων αυτών. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης  Γκαράνης.

5. Έγκριση  προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2020 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες της έδρας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και των Περιφερειακών Ενοτήτων αυτής. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης  Γκαράνης.

6. Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού επτά(-7-) ατόμων, ειδικότητας Π.Ε Κτηνιατρικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου(ΙΔΟΧ) έως ένα(1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης, που  χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης  Γκαράνης.

7. Γνωμοδότηση για την ενδοδικαστική συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς με τον Αθανάσιο Σκαρλατίδη με την Π.Α.Μ.Θ. σχετικά με τη με αριθμό κατάθεσης ΑΓ4/20-1-2020 αγωγής του στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, που αφορά το έργο: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου βορείου Έβρου». Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

8. Έγκριση εργοταξιακής σήμανσης & προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή έργων διέλευσης  Αμυγδαλορέματος». Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης κ. Νικόλαος Τσαλικίδης.

9.   Έγκριση τροποποίησης προγράμματος Έργων και εργασιών  και μη δημόσιας δασοπονίας 2020, Διεύθυνσης Δασών Ν. Ροδόπης. Εισηγήτρια: Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Δασών Ν. Ροδόπης κα Γκοτζαρίδου Μαρίνα.

10. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη συγκρότηση Επιτροπών της παρ 4 του άρθρου 13 του ΠΔ 242/1996 (ΦΕΚ 179/Α΄/1996) Εισηγήτρια: Η εκτελεστική γραμματέας της ΠΑΜΘ κα  Ζωή Κοσμίδου.

11. Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου στις Επιτροπές του άρθρου 3 του Ν. 1437/1984 περί ρύθμισης θεμάτων επιβατικών αυτοκινήτων.       Εισηγήτρια: Η εκτελεστική γραμματέας της ΠΑΜΘ κα  Ζωή Κοσμίδου.

12.  Έγκριση απαγόρευση αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) στα εσωτερικά νερά (ποταμούς, παραπόταμους, χείμαρρους, ρυάκια, γεωφράγματα και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς) της Π.Ε.Καβάλας λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.

13.  Έγκριση απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς του Ν. Δράμας για την προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.

14.   Έγκριση απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς Νέστο, Κόσυνθο, Κομψάτο, στους παραποτάμους τους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Ξάνθης, λόγω αναπαραγωγής αλιευμάτων. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης.

15. Έγκριση απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης  για την προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ροδόπης κ. Νικόλαος Τσαλικίδης.

16. Έγκριση απαγόρευση αλιείας στον ποταμό Έβρο και  λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς των Εσωτερικών υδάτων ευθύνης της Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε. Έβρου λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

17. Έγκριση απαγόρευση αλιείας στον ποταμό και  λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς των Εσωτερικών υδάτων ευθύνης της Δ.Α.Ο.Κ. Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

18.   Έγκριση θέσπισης παγίου κατ΄ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ και των Διευθύνσεων Α/θμιας και  Β/θμιας Εκπαίδευσης Καβάλας. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.

19. Έγκριση εργοταξιακής σήμανσης & προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορά παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο: «Μάκρης – Δικέλλων» του έργου: : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ. ΜΑΚΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς

20. Έγκριση εργοταξιακής σήμανσης & προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορά παρεμβάσεις στο Πρωτεύων Επαρχιακό οδικό δίκτυο με αριθμ. 4: «Προβατώνας-Τυχερό(Τυχίο)Λαγηνό-Λυκόφως και συγκεκριμένα στη θέση ΧΘ7+020 από τη διασταύρωση του οικισμού Προβατώνα, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο4 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΦΥΛΑΚΤΟΥ.      Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς

21. Έγκριση καταβολής ετήσιας εισφοράς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας  για το έτος 2020. Εισηγήτρια: Η εκτελεστική γραμματέας της ΠΑΜΘ κα  Ζωή Κοσμίδου.

22. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για τη λειτουργία της επιχείρησης ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. μονάδας παραγωγής κονιαμάτων και υγρών καθαρισμού δομικών στοιχείων που είναι  εγκατεστημένη στην περιοχή Νεοχωρίου του Δήμου Ορεστιάδας στο Ν. Έβρου, στα πλαίσια εγκατάστασης εντός του οικοπέδου της  κέντρου διανομής τσιμέντου.    Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης.

 23.    Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ –  ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ αναφορικά με την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικών ορυκτών εκτάσεως 140.182,84 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Ξεροβούνι», Τ.Κ. Γέροντα, Δήμου Παγγαίου, της Π.Ε. Καβάλας     Εισηγητής : Ο θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης.

24. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΛΚΟΓΛΟΥ αναφορικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων  για την εκμετάλλευση  λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 25.606 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Χατζήλακκος», Τ.Κ. Κρηνίδων, Δήμου Καβάλας της  Π. Ε. Καβάλας.    Εισηγητής : Ο θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος  Ζιμπίδης.

25. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΚΕ αναφορικά με την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 21.174,96 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Δενδράκια», Τ.Κ. Δύσβατου, Δήμου Νέστου, της Π.Ε. Καβάλας.     Εισηγητής : Ο θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος  Ζιμπίδης.

26. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε).για Εκμετάλλευση (και Αποκατάσταση) λατομικού χώρου μαρμάρων, εμβαδού 98.216,39 τ.μ.”, της εταιρείας “Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ Ι.Κ.Ε.”, που βρίσκεται στη θέση “Δενδράκια” στην περιοχή της Δ.Κ. Μακρυχωρίου του Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας     Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος  Ζιμπίδης.

27.     Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε). της εταιρείας Σ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. αναφορικά με την ανανέωση των  Περιβαλλοντικών Όρων  για την εκμετάλλευση  λατομείου σχιστολίθων έκτασης 10.862 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Μαντριά Τελίκη», Δ.Κ. Ελευθερούπολης, Δήμου Παγγαίου της  Π. Ε. Καβάλας.    Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος  Ζιμπίδης.

28. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε). της «Γ.ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου στη θέση «Καρδαλίκι Ρέμα» έκτασης 26.135 τ.μ. της Δ.Κ. Κάτω Νευροκοπίου του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.      Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος  Ζιμπίδης.

29. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ε.  για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 50.061τμ,στην περιοχή του Τ Κ. Κοκκινογείων (θέση Κερασιές) του Δ. Προσοτσάνης της Π. Ε. Δράμας.      Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης.

30. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε). του έργου “Αεριοστροβιλικός Σταθμός Συνδιασμένου Κύκλου (ΑΣΣΚ) της TERNA A.E. με καύσιμο Φ.Α. Ονομαστικής Μικτής Ισχύος 665 MW, της επιχείρησης TEΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. το οποίο θα εγκατασταθεί στα Ο.Τ. 32 και 37 της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής της ΠΕ Ροδόπης    Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης.

31.   Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) «Εκμετάλλευση (και Αποκατάσταση)  λατομικού χώρου σχιστόλιθων, εμβαδού 30.114,92 τ.μ.”, από τον “ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΗ” του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που βρίσκεται στη θέση “Κάστρο” στην περιοχή της Δ.Κ. Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.    Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος  Ζιμπίδης.

32.  Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε). για το έργο «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Πρίνου στο Δήμο Θάσου.    Εισηγητής : Ο θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος  Ζιμπίδης

33. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε). για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 49.358,65 τ.μ. της «ΛΕΥΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΤΛΑΣ Α.Ε.», στη θέση «Πόρτες» Νικήσιανης του Δ. Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας    Εισηγητής : Ο θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος  Ζιμπίδης

34.   Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα (φυτικά υπολείμματα καλλιεργειών και επεξεργασίας τροφίμων) με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 999 kwe, της εταιρίας ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ στο αγροτεμάχιο με αριθμό 168 αγροκτήματος Μεταξάδων, Δ.Κ. Μεταξάδων, του Δήμου Διδυμοτείχου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, (ΠΕΤ 1812025524).    Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος  Ζιμπίδης.

35.  Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε). του έργου «Ανακατασκευή Επαρχιακής οδού Νομού Ροδόπης, τμήμα από Κοπτερό έως Ίασμο (Χ.Θ. 6+500 έως Χ.Θ. 11+000)», της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης της ΠΑΜΘ   Εισηγητής : Ο θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος  Ζιμπίδης.

36. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΟΝΑΔΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ της εταιρείας ¨ΒΕΤΟΚΟΜ ΑΤΕΒΕ¨ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ (10Ο χλμ Ε.Ο. Κομοτηνής- Αλεξανδρούπολης.   Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος  Ζιμπίδης

37.  Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης».
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος  Ζιμπίδης.

38. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) «Εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας “VODAFONE—PANAFON AEET” (με από κοινού χρήση κατασκευής κεραίας με την εταιρεία “WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.B.E.”) και “διάνοιξη δασικού δρόμου 14,94 μέτρων” πρόσβασης σε αυτόν, με την κωδική ονομασία “ΟΦΡΥΝΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ−1005989” που βρίσκεται στη θέση “Πλησίον οικισμού Οφρυνίου” στην περιοχή της Δ.Κ. Ορφανίου του Δήμου Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Εισηγητής : Ο θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης

39.  Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) «Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 18MW, στην θέση ΓΟΥΡΙΚΟ και των συνοδών έργων βελτίωσης – διάνοιξης οδοποιίας πρόσβασης, κατασκευής δικτύου μέσης τάσης και κατασκευής υποσταθμού ανύψωσης τάσης 20/150KV σε γήπεδο έκτασης περίπου 8.000 τ.μ. και γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης 150KV, μήκους 1,75 χλμ εντός των δήμων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου» από την Bakkegaarden Αιολική Ενέργεια (Ελλάς) ΕΠΕ. Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης

40.  Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)  του έργου: «Καλλιέργεια πηγής Δημαρίου και μεταφορά νερού για ενίσχυση των δικτύων ύδρευσης Μελιβοίων και Εχίνου», του Δήμου Μύκης, του Δ.Δ. Ξάνθης, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης

41. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)  για τον εκσυγχρονισμό/επέκταση της μονάδας παραγωγής συσσωρευτών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού της εταιρείας  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E., που λειτουργεί στο Νέο Όλβιο του Δήμου Τοπείρου Ν. Ξάνθης. Εισηγητής : Ο θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης

42. Επικύρωση του πρακτικού της  17ης συνεδρίασης έτους 2019, και 1ης, 2ης συνεδρίασης, έτους 2020 του  Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης. Εισηγητής : O πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κ. Χρήστος  Παπαθεοδώρου


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑