Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on March 24th, 2020 | by fileto

0

Οι σχολικές καθαρίστριες δεν είναι για κάθε χρήση…

Επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών και με κοινοποίηση στους δημάρχους της Καβάλας και με θέμα: «Απασχόληση καθαριστριών σχολικών μονάδων με σύμβαση μίσθωση έργου προς ενίσχυση της λειτουργίας των ΟΤΑ κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19», το προεδρείο του ΕΥΚ Καβάλας και οι Σχολικές Καθαρίστριες μέσω του Σωματείου τους αναφέρουν τα εξής:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 18659/17-3-2020 έγγραφό σας, το οποίο κοινοποιήθηκε στους Δήμους όλης της Χώρας, κατ’ ερμηνεία της παρ. 2 του άρθρου 10 της ΠΝΠ με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», ως αριθ. εγκ. 23 και με θέμα «Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης – Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19», αναφέρεται ότι «κατά το σκέλος που αφορά τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπενθυμίζεται ότι, βάσει των διατάξεων του άρθρου 49 παρ.11 του ν. 3943/2011, κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν οι σχολικές μονάδες, το προσωπικό αυτό απασχολείται για τον καθαρισμό υπηρεσιών του οικείου δήμου, καθώς και ΝΠΔΔ αυτού. Τα αντίστοιχα θα ισχύσουν, στο πλαίσιο της ίσης αντιμετώπισης απασχολουμένων στα ίδια καθήκοντα και στους ίδιους χώρους εργασίας, και για τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου».

Ωστόσο η σχετική οδηγία, κατά το μέτρο που αναφέρεται στις καθαρίστριες σχολικών μονάδων που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου εδράζεται στην εσφαλμένη παραδοχή ότι οι τελευταίες τελούν υπό το ίδιο καθεστώς με τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ). Διευκρινίζουμε λοιπόν ότι η εργασία των απασχολούμενων με μίσθωση έργου καθαριστριών όχι μόνο αμείβεται με ποσό δραματικά μικρότερο από αυτό των ΙΔΑΧ (οι ΙΔΑΧ στην ίδια κατηγορία εργαζομένων απασχολούνται 6,5 ώρες ημερησίως και λαμβάνουν από 850€ και πλέον καθαρά με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ενώ οι συμβασιούχοι με μίσθωση έργου, παρότι απασχολούνται πολλές φορές πάνω από 8 ώρες ημερησίως λαμβάνουν από 70€ έως 500 € -35€/ανά σχολική αίθουσα- και δεν έχουν πρόσβαση σε κανένα εργασιακό και ασφαλιστικό δικαίωμα), αλλά επιπροσθέτως παράσχουν τις υπηρεσίες τους με καθεστώς πλήρως διαφοροποιημένο, το οποίο δεν αποβλέπει στην παρεχόμενη εργασία, αλλά στην ολοκλήρωση του ανατεθειμένου έργου.

Περαιτέρω σημειώνουμε ότι οι συγκεκριμένες καθαρίστριες δεν δικαιούνται αναρρωτικής αδείας όταν ασθενήσουν, δεν δικαιούνται άδειας εγκυμοσύνης και δεν καλύπτονται από εργατικό ατύχημα. Αν ασθενήσουν ή πάθουν ατύχημα είναι υποχρεωμένες να πληρώσουν από δικούς τους πόρους άλλο άτομο του φιλικού ή συγγενικού τους περιβάλλοντος προς ολοκλήρωση του έργου τους.

Οι συγκεκριμένες μάλιστα απασχολούμενες, δεδομένου ότι δεν τους έχουν διατεθεί Μέσα Ατομικής Προστασίας (το 80% των Δήμων, παρότι έχει χρηματοδοτηθεί ήδη από τον Ιανουάριο του 2018 από τον κρατικό προϋπολογισμό για τον σκοπό αυτό, δεν έχει διαθέσει ΜΑΠ) προσφέρουν τις υπηρεσίες τους πλήρως απροστάτευτες.

Κατόπιν των ανωτέρω είναι αδιανόητο να εξομοιώνετε ουσιωδώς διαφοροποιημένες κατηγορίες εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων δια επίκλησης της αρχής της ίσης αντιμετώπισης, την οποία πρόδηλα θα παραβιάσετε αν εμμείνετε σε υλοποίηση της ως άνω απόφασής σας.

Είναι αδιανόητο να ζητάτε την απασχόληση, κατά ωράριο αντίστοιχο με υπαλλήλους ΙΔΑΧ, απασχολούμενων που έχουν συνάψει σύμβαση για εκτέλεση συγκεκριμένου έργου έναντι αμοιβής προκαθορισθείσας σε συγκεκριμένο ύψος ανά σχολική αίθουσα και μάλιστα με διατήρηση των υφιστάμενων όρων απασχόλησής τους, δηλαδή όχι μόνο χωρίς δικαίωμα λήψεως αναρρωτικής αδείας σε περίπτωση ασθένειάς τους, αλλά και με υποχρέωση να πληρώσουν οι ίδιοι άλλο πρόσωπο προς εκτέλεση της εργασίας που θα τους ανατεθεί αν ασθενήσουν, γεγονός πολύ πιθανό δεδομένης της μεταδοτικότητας του ιού, ο οποίος μάλιστα δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί τι συνέπειες θα έχει στο μέλλον για κάποιον που θα ασθενήσει, ενώ θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενες αυτές δεν υπάγονται στη νομοθεσία περί εργατικών ατυχημάτων.

Είναι λοιπόν σαφές ότι προφανώς εκ παραδρομής και χωρίς στάθμιση των ειδικών συνθηκών που διέπει τη σχέση των καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου, τις επιτάσσετε σε παροχή υπηρεσιών έναντι ελαχίστων αποδοχών και σε συνθήκες απόλυτης επισφάλειας, χωρίς μέσα ατομικής προστασίας και χωρίς κανένα εργατικό και ασφαλιστικό δικαίωμα σε περίπτωση ασθένειας ή εργατικού ατυχήματος.

Κλείνοντας, σας δηλώνουμε διαθεσιμότητα των μελών μας προς συνδρομή της Χώρας στη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε, ωστόσο με συνθήκες αξιοπρέπειας και ασφάλειας. Αν λοιπόν θέλετε πράγματι να αξιοποιήσετε τις σχολικές καθαρίστριες με μίσθωση έργου σε άλλες δομές και με ωράριο αντίστοιχο των ΙΔΑΧ θα πρέπει να εξασφαλίσετε και για αυτές ίδιες συνθήκες αμοιβής, εργασίας και ασφάλειας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ  Ε.Υ.Κ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΟΥΤΣΑ ΣΤ.      

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   

ΒΑΞΕΒΑΝΗ ΑΓ.                      

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ Φ.          

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΟΤΗΡΕΝΙΑ ΚΩΝ.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑