Προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Κεντρ..." /> Μοιράζει λεφτά ο Τζιτζικώστας...

Τοπικές ΑΜ-Θ τζιτζικωστας

Published on September 10th, 2020 | by fileto

0

Μοιράζει λεφτά ο Τζιτζικώστας…

Προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το πρόγραμμα «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» για την παροχή κεφαλαίου με την μορφή της μη επιστρεπτέας προκαταβολής, με υποβολή αιτήσεων την περίοδο 10/9-9/10/2020.

Σύμφωνα με την προκήρυξη υποβάλλουν αίτηση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία έχουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης ή είναι πολύ μικρές ή μικρές (εργαζόμενοι ως 50 ΕΜΕ και κύκλος εργασιών/ενεργητικό ως 10 εκ) και έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019, ενώ το 2019 απασχολούσαν κάτω από 50 εργαζόμενους σε ΕΜΕ.

Το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 χρήση 2019: 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 είναι πάνω από 10.000€, λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση, Ν.Ε.Π.Α., ΚΟΙΝΣΕΠ του Ν. 4430/2016, Συνεταιρισμός, Δικηγορική Εταιρία άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013. Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.

δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, δεν χαρακτηρίζονταν ως προβληματικές την 31/12/2019, δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,

δεν έχουν υποβληθεί σε βάρος τους οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που έχουν λάβει (σε επίπεδο “δεδομένης επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, και η οποία μπορεί να έχει χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 800.000 ευρώ.

Δεν εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)»

Η επιλογή των αιτήσεων θα γίνει με συγκριτική αξιολόγηση ανεξαρτήτως της σειράς υποβολής.

Το αίτημα εκταμίευσης ικανοποιείται με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά και συνοδεύεται από την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής σε μορφή pdf. Μη υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών σημαίνει απόρριψη της αίτησης.

Είναι απαραίτητη η υποβολή φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2019 πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής (για τις επιχειρήσεις με φορολογικό έτος από 1/1-31/12).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και οι συντελεστές βαρύτητας είναι:

  1. ΕΜΕ έτους 2019, με συντελεστή βαρύτητας 25
  2. Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων προς τον Κ.Ε 2019, με συντελεστή βαρύτητας 15
  3. Επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο Εργασιών της Επιχείρηση, με συντελεστή βαρύτητας 60


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑