Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on August 30th, 2015 | by fileto

0

Νέο τεράστιο θερμοκήπιο στη Δράμα

Με απόφασή της η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του νόμου 3463/06 (ΦΕΚ 298/05-09-2011) αποδέχτηκε την προσφυγή της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «HYDROPLANT» κατά απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, δικαιώνοντας ουσιαστικά το Δήμαρχο Δράμας κ. Χριστόδουλο Μαμσάκο και τη Δημοτική Αρχή για τους χειρισμούς της στην υπόθεση της μακροχρόνιας εκμίσθωσης 190.000 τ.μ. στην περιοχή του Μαυροβάτου.
Στις 2 Ιουνίου 2015 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας αποφάσισε ομόφωνα (με απόντα τον επικεφαλής της παράταξης «πόλη+ζωή» κ. Παύλο Ζαχαριάδη) την «Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας μακροχρόνιας εκμίσθωσης τμήματος 190.000 τ.μ. του με αριθμό 811 κοινόχρηστου τεμαχίου αγροτικού κλήρου, T.Κ. Μαυροβάτου» (απόφαση 173/2015). Στον διαγωνισμό ανάδοχος αναδείχτηκε η εταιρεία «ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.» η οποία σχεδιάζει την κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία υδροπονικού θερμοκηπίου στην περιοχή.

Στις 18 Ιουνίου 2015 εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 7691/18-6-2015 (ΑΔΑ: ΩΘΥΟΟΡ1Υ-5Φ4) απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με την οποία ακυρωνόταν η προαναφερθείσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας. Σύμφωνα με την απόφαση του Γ.Γ. η διαδικασία της εκμίσθωσης θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί με τις ειδικές διατάξεις του σχετικού νόμου που αφορούν την καλλιεργήσιμη γη και όχι τις γενικές που αφορούν τα δημοτικά ακίνητα. Κατά της συγκεκριμένης απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προσέφυγε η ως άνω εταιρεία, όπως είχε δικαίωμα, στις 14 Ιουλίου 2015, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του νόμου 3463/06 (ΦΕΚ 298/05-09-2011) και εκδόθηκε η 37/2015 (ΑΔΑ 67ΚΓΟΡ1Υ-ΙΓΗ) απόφαση της Επιτροπής, η οποία συνεδρίασε την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2015 και έκρινε ως βάσιμη την προσφυγή.

Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3463/06 (ΦΕΚ 298/05-09-2011) ΕΚΡΙΝΕ ΩΣ ΒΑΣΙΜΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΚΥΡΩΝΟΤΑΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑