Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on January 13th, 2021 | by fileto

0

Απερρίφθη η προσφυγή Λαμπάκη για την ΔΕΑΑ

Στο σκεπτικό της απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης που απέρριψε την ένσταση του Βαγγέλη Λαμπάκη, αναφέρεται μεταξύ άλλων:

Επειδή, όπως προκύπτει από την προσβαλλόµενη απόφαση η ∆.Ε.Υ.Α. Αλεξ/πολης συµµορφούµενη προς την αριθ 15808/28.09.2020 απόφαση µας κατέθεσε εφέσεις για την εξαφάνιση των αριθ. 87/2019 και 405/2019 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης , ακύρωσε τα αριθ. 510/2020, 518/2020 και 536/2020 εντάλµατα, µε τα οποία έγιναν οι καταβολές προς τους εργαζοµένους και προς τον δικηγόρο τους και αποφάσισε να απαιτηθεί η επιστροφή των καταβληθέντων αχρεωστήτως στους εργαζόµενους .
Επειδή, κατά των αριθ. 87/2019 και 405/2019 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης ασκήθηκαν από την ∆ΕΥΑ Αλεξ/πολης τα ένδικα µέσα, σύµφωνα τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 .
Επειδή, στην κρινόµενη υπόθεση δεν έλαβε χώρα συµβιβασµός ή κατάργηση της δίκης αφού κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα εχουν ασκηθεί εφέσεις (τακτικά ένδικα µέσα) κατά των προσωρινά εκτελεστών αποφάσεων του Ειρηνοδικείου.

Επειδή, από την γραµµατική ερµηνεία της διάταξης του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 δεν προκύπτει ότι επιβάλλεται και η άσκηση αίτησης αναστολής εκέλεσης, πέραν των εφέσεων παρά µονάχα ότι απαγορεύεται ο συµβιβασµός και η κατάργηση δίκης, που δεν έχουν λάβει χώρα στην περίπτωσή µας.
Επειδή, µε την υπ’ αριθ. 248/2020 απόφαση του ∆.Σ. της επιχείρησης ,δεν επιχειρείται συµβιβασµός και κατάργηση δίκης ώστε να είναι απαραίτητη η γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της
σχετικής απόφασης, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις.
Επειδή, δεν προκύπτει από καµία διάταξη νόµου ότι απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του νοµικού συµβούλου της επιχείρησης για να εκτελεστεί δικαστική απόφαση προσωρινά εκτελεστή!

“Απορρίπτουµε την από 4-11-2020 ένσταση του Λαµπάκη Ευάγγελου, κατά της αριθ. αριθ. 248/20 απόφασης του διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Αλεξ/πολης για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό”.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑