Ειδήσεις

Published on July 22nd, 2013 | by fileto

0

Ερχονται οι επενδύσεις αλλά με ποιό μέσον;

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες μέσα από τον επενδυτικό νόμο μπορούν να αναζητήσουν όσοι θέλουν να ασχοληθούν με τη μεταποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
Από τη δημιουργία ενός οινοποιείου, ελαιοτριβείου ή τυροκομείου και συσκευαστηρίου οπωροκηπευτικών μέχρι τη λειτουργία μονάδας χοιροτροφίας αλλά και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών προβλέπονται ενισχύσεις που ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια φτάνουν μέχρι και το 50% της επιλέξιμης δαπάνης.
Αγροτικές ενισχύσεις φέρνει ο επενδυτικός νόμος
Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις η δραστηριοποίηση στη μεταποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων αποτελεί μια σημαντική επαγγελματική ευκαιρία.
Από τις 10 Ιουνίου 2013 είναι εν ισχύι ο νέος Επενδυτικός Νόμος 4146/2013 και μπορούν να υποβάλλονται επενδυτικές προτάσεις που αφορούν την καλλιέργεια, παραγωγή, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων καθώς και την εκτροφή και μεταποίηση προϊόντων που προέρχονται από την εκτροφή των συγκεκριμένων ζώων.
Επίσης υπάγονται επενδυτικά σχέδια για την τυποποίηση, συσκευασία ή συντήρηση γεωργικών προϊόντων φυτικής ή ζωικής προέλευσης, τα οποία προέρχονται από γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δεν έχουν υποστεί επεξεργασία από μεταποιητική δραστηριότητα.
Δυνατότητα υποβολής πρότασης δίνεται και στις γεωργικές επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις θερμοσκοπικού τύπου και βιολογικής γεωργίας, για παραγωγή κηπευτικών, μανιταριών, ανθοκομικών φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού και κάθε άλλου προϊόντος δενδροκηπευτικής.
Στον κτηνοτροφικό τομέα επιχορηγούνται επιχειρήσεις-εκμεταλλεύσεις σταβλισμένου ή ημιεσταυλισμένου τύπου, καθώς και πυρήνων αναπαραγωγής ζώων που αφορούν:
Βοοτροφικές μονάδες κρεατοπαραγωγής, γαλακτοπαραγωγής με ορισμένες προϋποθέσεις, αιγοπροβατοτροφικές μονάδες, χοιροτροφικές μονάδες χοιρομητέρων, πτηνοτροφικές μονάδες, κονικλοτροφικές μονάδες, μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης, σηροτροφικές μονάδες, μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών και τέλος μονάδες εκτροφής θηραμάτων και οραματικών ειδών».
Οι δαπάνες που καλύπτονται
1. Η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
2. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης για την προστασία και τη συνεχή βελτίωση του περιβάλλοντος, με εφαρμογή διεθνών προτύπων (συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης) που προβλέπουν την υποχρεωτική εφαρμογή μέτρων πρόληψης της ρύπανσης, την εφαρμογή κανόνων και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, τη δυνατότητα ανίχνευσης των επιβλαβών ουσιών σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, τη λήψη μέτρων προστασίας των αγροτών από τη χρήση αγροχημικών.
3. Η αγορά κτιριακών – σταβλικών εγκαταστάσεων υπό προϋποθέσεις.
4. Η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων λοιπού και εργαστηριακού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5. Η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού, καθώς και δαπανών εξοπλισμού για τη διασφάλιση του ηλεκτρονικού περιεχομένου.
6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν σε εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.
7. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και η κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση υλικών και προϊόντων.
8. Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων – ψυγείων ή άλλων διαμορφωμένων οχημάτων εξειδικευμένων χρήσεων, μόνο εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας, δικαιολογούνται από τις ανάγκες της μονάδας και καλύπτουν αποκλειστικά τις ανάγκες αυτές.
9. Η κατασκευή, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
10. Οι δαπάνες μελετών για αγορές καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού εγκατάστασης και λειτουργίας των αναγκαίων υποδομών και διαδικασιών, καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας, σύμφωνα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισμούς διαπιστευμένους από τον αρμόδιο εθνικό φορέα.
11. Οι δαπάνες που αφορούν τα τέλη που καταβάλλονται για τη διεθνή κατοχύρωση της εφεύρεσης από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα τέλη για την ετήσια ανανέωση της διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσης για μία πενταετία, εφόσον έχει αρχίσει να πραγματοποιείται επένδυση για τη βιομηχανική εκμετάλλευσή της, ύψους τουλάχιστον δεκαπλάσιου εκείνου των τελών.
12. Οι δαπάνες για την αγορά αναπαραγωγικού και πολλαπλασιαστικού υλικού που είναι απαραίτητο για την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας στις περιπτώσεις ίδρυσης ή επέκτασης μονάδων.
Ολες οι παραπάνω κατηγορίες επενδύσεων επιχορηγούνται με ποσοστά που διαφέρουν ανά γεωγραφική περιοχή και μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 50% σε κάποιες περιφέρειες.

Στους λοιπούς τομείς μεταποίησης προϊόντων ζωικής προέλευσης ενισχύονται: Μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αβγών. Μονάδες παραγωγής προϊόντων μεταποίησης – τυποποίησης – συσκευασίας αβγών (αβγοπροϊόντων). Μονάδες μεταποίησης – τυποποίησης σαλιγκαριών και μονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ
www.ependyseis.gr  τηλ. 210 3258800-4


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑