Ειδήσεις

Published on November 12th, 2013 | by fileto

0

Πρόσληψη ανέργων μέσω ΟΑΕΔ τις επόμενες ημέρες

Η πρόσληψη 27.948 ανέργων, μέσω ΟΑΕΔ, σε διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα έχει δρομολογηθεί καθώς η προκήρυξη έχει λάβει ήδη το «πράσινο φως» από το ΑΣΕΠ και αναμένεται να δημοσιευτεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, εκτός από τα πτυχία, που αναγράφονται πιο κάτω για τις θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, γίνονται δεκτά και το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή προγραμμάτων σπουδών επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Για τις θέσεις ΤΕ γίνονται, επίσης, δεκτά το αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή προγραμμάτων σπουδών επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Τέλος, για τις θέσεις ΔΕ, σε κάθε περίπτωση, γίνονται δεκτοί και οι παρακάτω τίτλοι σπουδών: ΙΕΚ ή τεχνικού επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑