Ειδήσεις

Published on January 9th, 2014 | by fileto

0

Απαγόρευση κυνηγίου στη Ροδόπη λόγω χιονοπτώσεων

Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων, στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ. 112/Α΄/2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ. 107/Α΄/1997), «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2399/1996 (ΦΕΚ. 90/Α΄/1996), «Υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για μισθούς και συντάξεις και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 (ΦΕΚ. 153/Α΄/1994), «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ. 43/Α΄/1992), «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ. 235/Α΄/2010), «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ. 40/Α΄/1993), «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 258,παράγραφος 3 εδάφιο στ΄, του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα» (ΦΕΚ
7/Α΄/1969).
10. Την αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ. 757/Β΄/71985) κοινή απόφαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β΄/1996), 294283/ 23-12-97 (ΦΕΚ 68/ Β΄/1998) και 87578/703/6-3-07 (ΦΕΚ 581/Β΄/2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της αριθ. 37338/1807/Ε.103/ 1-9-2010 (ΦΕΚ. 1495/Β΄/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
11. Την αριθ. οικ. 53844/10-07-2013 (ΦΕΚ. 2017/Β΄/2013), απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους Προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».
12. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου της περιοχής της Π. Ε. Ροδόπης, σε περίπτωση χιονοπτώσεων, παρατεταμένης χρονικής διάρκειας και μεγάλης έντασης.
13. Το γεγονός του ότι, από τις διατάξεις της παρούσης, δεν προκαλείται δαπάνη σε Βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε, στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης, την άσκηση της θήρας όλων των θηραμάτων, όταν και όπου επικρατούν δυσμενείς, καιρικές συνθήκες, λόγω χιονοπτώσεων, παρατεταμένης χρονικής διάρκειας και μεγάλης έντασης και ιδιαιτέρως στην περίπτωση, που το έδαφος καλύπτεται πλήρως με χιόνι, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εντοπισμού των θηραμάτων, εξαιτίας αυτής της κατάστασης.

Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69, Ν. 996/71, Ν. 177/75 και της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ. 757/Β΄/1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ. 1188/Β΄/1996), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ. 68/ Β΄/1998) και 87578/703/6-3-07 (ΦΕΚ 581/Β΄/2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της αριθ. 37338/1807/ Ε. 103/1-9-2010 (ΦΕΚ. 1495/Β΄/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η εφαρμογή της παρούσης, ανατίθεται στους Δασικούς, εν γένει, υπαλλήλους, τους φύλακες θήρας των αναγνωρισμένων, ως συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΚΑ, Κυνηγετικών Οργανώσεων (Συνομοσπονδίας – Ομοσπονδίας και Τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων), το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει με τη δημοσίευση αυτής, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει με τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2013 – 2014, ήτοι στις 28-02-2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή 18 Δεκεμβρίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Δασών Ν. Ροδόπης
ΜΑΡΙΝΑ ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΟΥ


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑