Ειδήσεις

Published on April 1st, 2014 | by fileto

0

Σε ρευστοποίηση ακινήτων οδεύει ο πρ. όμιλος Σάνυο

Πτωτικά κινήθηκε ο τζίρος για τον όμιλος ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ (πρώην Σάνυο) που εμφάνισε και το 2013 σημαντικές ζημιές. Όπως προκύπτει από ανακοίνωση της εταιρείας:

• Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 8,3 εκατ. ευρώ έναντι των 10,0 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2012. H μείωση οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα από ενοίκια του εμπορικού κέντρου AVENUE. Η μείωση των εσόδων από ενοίκια οφείλεται στην παύση διαχείρισης μέρους των ακινήτων του εμπορικού κέντρου AVENUE καθώς και στις μειώσεις που έχουν υποστεί τα μισθώματα λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.

• Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 0,37 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,02 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2012. Το αποτέλεσμα της χρήσης 2013 περιλαμβάνει το ποσό των 2,48 εκατ. ευρώ που αφορά απομείωση αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων από διακοπείσες δραστηριότητες (για την θυγατρική ARCADIA ABEE) χωρίς το οποίο τα ενοποιημένα κέρδη/ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών-επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων θα διαμορφώνονταν σε κέρδος 2,11 εκατ. Ευρώ.

• Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές του Ομίλου μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε ζημιές 23,31 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 17,04 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2012. Η επιβάρυνση οφείλεται κυρίως στην απομείωση της αξίας περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου βάσει μελέτης ανεξάρτητου εκτιμητή.

• Σε επίπεδο μητρικής, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 24,13 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 1,15 εκ ευρώ κατά τη χρήση 2012.Το αποτέλεσμα περιλαμβάνει το ποσό των 8,5 εκατ. ευρώ που αφορά απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου (ΔΟΥ Kομοτηνής) να πληρωθεί από την Μητρική Εταιρεία δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς για την θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΑRCADIA ABEE το οποίο είναι με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και στο οποίο η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ είναι εγγυήτρια.

Όπως αναφέρει η διοίκηση, στόχος της εταιρείας είναι η αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και η ενίσχυση της ρευστότητάς της μέσω ρευστοποιήσεων συμμετοχών και ακινήτων.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑