Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on February 27th, 2015 | by fileto

0

Πανηγυρίζει ο ΟΛΑ για κέρδη 59.452 προ φόρων το 2014

Με ένα μακροσκελές δελτίο Τύπου ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε. διατυπώνει επιτυχία στην λειτουργία του με κέρδη προ φόρων 59.452 ευρώ.
Ο Ο.Λ.Α. αναφέρει στο δελτίο Τύπου, “είναι η εταιρεία στην οποία το Ελληνικό Δημόσιο έχει εκχωρήσει  με σύμβαση παραχώρησης την αρμοδιότητα για την διοίκηση και την λειτουργία του λιμένος Αλεξανδρούπολης, αλλά και την εκμετάλλευση όλων των χώρων και κτημάτων που περιλαμβάνονται στη Χερσαία και Θαλάσσια Ζώνη του, για λογαριασμό του Κράτους. Στην παραπάνω αρμοδιότητα συμπεριλαμβάνεται από το 2010 ο λιμένας της Καμαριώτισσας και το αλιευτικό καταφύγιο των Θερμών της Σαμοθράκης.
Στο πλαίσιο του απολογισμού της παρούσας διοίκησης σας παραθέτουμε τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας κατόπιν της εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση των οικονομικών καταστάσεων του 2013 και όπως αυτά εμφανίζονται στις 31/12/2014 προ των εγγραφών οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων χρήσης του 2014:
Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 2014 ανήλθε στα 675.352,00€ ενώ για το 2013 στα 734.521,00€ έναντι των 933.553,00€ το 2012.
Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν το 2014 στα 59.452,00€ και 44.670,00€ το 2013 έναντι της ζημίας στα (211.803,00€) το 2012.
Παράλληλα, τα λειτουργικά έξοδα για την χρήση 2014 ανήλθαν στα 615.900,00€ και για το έτος 2013 στα 689.851,00€, έναντι των 1.145.356,00€ για το 2012.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στο έτος του 2013 τακτοποιήθηκε μια σημαντική οικονομική υποχρέωση της εταιρείας προς τον Μέτοχο, η οποία εκκρεμούσε από το 2003 δηλαδή από την μετατροπή του λιμενικού ταμείου σε ανώνυμη εταιρεία. Πρόκειται για το Αντάλλαγμα Παραχώρησης που αποδίδεται ανά έτος με βάση υπολογισμού το 2% του ετήσιου τζίρου.
Η συνολική εικόνα του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης καταδεικνύει για την περίοδο 2012-2014 μια αύξηση κερδών 154,18% αφού από ΖΗΜΙΕΣ το 2012 έχουν γυρίσει σε κερδοφόρες χρήσεις τα έτη 2013 και 2014 .
Επίσης, τα λειτουργικά έξοδα της Α.Ε. μειώθηκαν κατά 47% κατόπιν σημαντικών παρεμβάσεων στις ελαστικές δαπάνες της επιχείρησης. Τα παραπάνω αποτελέσματα επιτεύχθηκαν παρά την μείωση του συνολικού κύκλου εργασιών λόγω της οικονομικής ύφεσης, κατά 27,66% (από  933.553,00€ σε 675.352,00€).
Η παραπάνω αποτύπωση των οικονομικών δεικτών της Α.Ε. προέκυψε ως αποτέλεσμα της χρηστής διοίκησης, αλλά και μιας  στοχευμένης στρατηγικής συνεργασίας με το στελεχιακό δυναμικό του Οργανισμού και τους συναλλασσόμενους παράγοντες.
Κατόπιν της οικονομικής εξυγίανσης, στο νέο προϋπολογισμό προσβλέπουμε σε σημαντική αύξηση εισροής εσόδων από τις σχεδιαζόμενες δράσεις (υδατοδρόμιο, σιδηρόδρομος κ.ά.) με συνέπεια να κατορθώσουμε απρόσκοπτα την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της εταιρείας”.
Αν ο οργανισμός ανήκε σε ιδιώτη με τέτοια κέρδη θα έπρεπε να είχε βάλει λουκέτο, νομίζουμε.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑