Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on May 29th, 2022 | by fileto

0

Απορρίφθηκε η αγωγή του ΤΕΙ Καβάλας

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ….

Με την υπ’ αριθμ. Α331/2022 απόφαση του Στ’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (μεταβατική έδρα Ρόδου) απορρίφθηκε η αγωγή που άσκησε το “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ” και ήδη Ν.Π.Δ.Δ. “Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ” που εδρεύει στην Καβάλα κατά του “ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ” του Δήμου Ρόδου.

Το ενάγον ΝΠΔΔ προέβαλε ότι ανέλαβε, δυνάμει της από 14.06.2005 συμβάσεως που συνήψε με το εναγόμενο, την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο “Μέτρηση και αποτίμηση της εδαφικής διάβρωσης λεκανών απορροής της Ρόδου, σε καμένες και μη εκτάσεις”.

Η αμοιβή του ενάγοντος συμφωνήθηκε σε 18.000 € εκ των οποίων τα 8.000 € ήταν καταβλητέα έως την 31η.10.2005 και τα υπόλοιπα εντός του έτους 2006. Περαιτέρω, το ενάγον ισχυρίζεται ότι, παρότι η μελέτη υλοποιήθηκε και παραδόθηκε πλήρης και κατά τους όρους της συμβάσεως εντός της προβλεπόμενης ως άνω προθεσμίας, το εναγόμενο δεν έχει εξοφλήσει ακόμη το συνολικό ποσό της αμοιβής, αλλά μόνον μέρος αυτού και συγκεκριμένα έχει καταβάλει το ποσό των 13.000 €.

Ζητεί δε, κατ’ επίκληση της συμβάσεως αυτής, άλλως κατά τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, να υποχρεωθεί το εναγόμενο να του καταβάλει το υπόλοιπο ποσό των 5.000 €, νομιμοτόκως αφ’ ης η εν λόγω απαίτηση κατέστη ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, ήτοι από 14.12.2006, άλλως από την επίδοση της αγωγής έως την ολοσχερή εξόφληση.

Σε αντίκρουση αυτών, το εναγόμενο ισχυρίζεται ότι η απαίτηση του ενάγοντος δεν προέρχεται από έγκυρη δημόσια σύμβαση, καθώς δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες για τη σύναψή της, αλλά από σχέση ιδιωτικού δικαίου για την οποία δικαιοδοσία έχουν τα πολιτικά δικαστήρια.

Το Δικαστήριο πράγματι έκρινε ότι το ενάγον δεν απέδειξε ότι η επίμαχη σύμβαση έχει τον χαρακτήρα διοικητικής συμβάσεως ώστε να εμπίπτει στην, κατά το άρθρο 94 του Συντάγματος, δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων.

Ενόψει αυτού η αγωγή κρίθηκε απορριπτέα ως απαράδεκτη, ελλείψει δικαιοδοσίας, κατ’ αποδοχή και της σχετικής ενστάσεως του εναγομένου.

Ο Δήμος Ρόδου εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο κ. Δημήτριο Σαλαμαστράκη.

 Πηγή:www.dimokratiki.gr


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑